NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Barbarea vulgarisvinterkarse

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Lav risiko   LO:2a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 200
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Observasjoner i Barentsburg og Pyramiden fra 1960-tallet utover, sist i 2011.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data

Kriteriedokumentasjon

Vinterkarse Barbarea vulgaris ble funnet i Colesbukta i 1935-1936, trolig innbrakt med russisk hestefôr. Den ble registrert blomstrende i Pyramiden i 1961 (Schweitser 1966), 1988 (Liska og Soldan 2004) og 1998 (Alsos og Lund, pers. obs), og med ukjent fenologi i 2011 (Roalsø 2012). Har trolig vært stabil i Barentsburg siden den først ble registrert der i 1988 (Liska og Soldan 2004), og der det de senere år har vært en stor eng av vinterkarse (Alsos, Sandbakk og Ware, pers. obs.), også her trolig innbrakt med dyrefôr. Også observert vegetativ i Longyearbyen i 1960 (Sunding 1964). Arten er fertil og har derfor potensiale for å spre seg. Der den største bestanden er funnet i Barentsburg i dag, er temperatur og nærnigsforhold antatt å være tilsvarende det som finnes mange steder i den indre fjordsonen. Arten danner per i dag ikke så tette bestander at den ekskluderer stedegne arter og ansees derfor ike som en trussel mot stedegen natur.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: Coles Bay (trolig Russetårnet) - 1935
Første observerte etablering i Norge
Dickson Land: Pyramiden - 1961
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Eurasia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Risikovurdert for fastlands-Norge (2007 og 2012).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1935 - 1936
  Sted
  Colesbukta
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1960 - 1960
  Sted
  Longyearbyen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1988 - 2011
  Sted
  Barentsburg
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Registrert i 1988, 2007, 2008 og 2011.

 4. Periode
  1961 - 2011
  Sted
  Pyramiden
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Registert i 1961, 1988, 1998 og 2011 og antas å ha vært der hele perioden.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vinterkarse Barbarea vulgaris ble funnet i Colesbukta i 1935-1936, trolig innbrakt med russisk hestefôr. Den ble registrert blomstrende i Pyramiden i 1961 (Schweitzer 1966), 1988 (Liska og Soldan 2004) og 1998 (Alsos og Lund, pers. obs), og med ukjent fenologi i 2011 (Roalsø 2012). Har trolig vært stabil i Barentsburg siden den først ble funnet der i 1988 (Liska og Soldan 2004), og der det de senere år har vært en stor eng av vinterkarse (Alsos, Sandbakk og Ware, pers. obs.), også her trolig innbrakt med dyrefôr. Også observert vegetativ i Longyearbyen i 1960 (Sunding 1964).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Liska, J & Soldan, Z 2004. Preslia 76: 279-290
Naturtyper
 • Skrotemark

 • bybebyggelse

Stor eng i Barentsburg + spredte individer her og der i 2008-2011. Antatt kun spredte individer i Pyramiden 2011.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år