NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alphitobius diaperinus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten kan trolig ikke etablere seg i norsk natur. Laboratorieforsøk har vist at arten ikke overlever mer enn et døgn ved temperatur på 0 °C. Vanskelig å tenke seg ev økologiske effekter . Arten vurderes derfor til lav risiko.

Først observert i Norge
Hedmark - 1996
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I Norge er billen funnet på en rekke rugeanlegg i Hedemark, Rogaland og Trøndelag (FHI).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten anses som fremmed art i Europa . Dukket første gang opp i Montenegro i 1921. Arten er predator/parasitt og nedbryter. Den er vanlig i kyllinghus i Europa hvor den lever av møkk og annet avfall. Er også å finne i fuglereir og flaggermuskasser. Fortsatt en vanlig blindpassasjer i importert korn.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
Naturtyper
 • fuglereir

 • matvarer og organisk avfall innendørs

 • annet avfall av animalsk opprinnelse

 • Dyremøkk og fuglegjødsel

 • Landbruksbebyggelsesområder

Arten kan opptre i stort antall i fjørfebesetning som har hatt produskjon over lang tid. Billene gjør størst skade på isopor og annen isolasjon i vegger. Kan gjøre det vanskelig å utrydde sykdommer i besetningen ettersom billen kan virke som reservoar for smittestoffer.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)