NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ips amitinus

Svartelistet

Høy risiko   HI:2c,4gi

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist introdusert med importtømmer ved noen anledninger i Norge og overvintrende individer er funnet på disse stedene. Arten kan øke risikoen for barkbilleutbrudd og er vektor for blåvedsopp. Den kan således medføre tilstandsendringer i naturtyper. Arten er ikke påvist etablert eller reproduserende i norsk skog, men overvintrende individer kan trolig reprodusere i Norge under de rette forhold, men den har trolig et lite invasjonspotensial. Arten havner på denne bakgrunn i kategorien høy risiko.

Først observert i Norge
2002
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Økland, B. & Skarpaas, O. RISIKOVURDERING AV IPS AMITINUS VED TØMMERIMPORT. Sannsynlighet for introduksjon og effekt på barkbilleutbrudd. 07/2006. Oppdragsrapport fra Skog og landskap.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten ble første gang påvist i Norge i prøver av importtømmer fra Russland og Baltikum i 2002. Overvintrende individer er også påvist ved lagerplass for importert tømmer (Økland & Skarpaas 2006).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Registrert som skadegjører i sju europeiske land (Thunes 2007).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Thunes, K. 2007. Ips amitinus. Artsdatabankens faktaark nr. 67
  • Økland, B. & Skarpaas, O. 2006. RISIKOVURDERING AV IPS AMITINUS VED TØMMERIMPORT. Sannsynlighet for introduksjon og effekt på barkbilleutbrudd. 07/2006. Oppdragsrapport fra Skog og landskap.
  • Økland, B., Thunes, K., Kvamme, T. 2004. Insekter innført ved tømmerimport Aktuelt fra Skogforskningen 5/2004:
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Fastmarksskogsmark

 • levende eller nylig død granved

 • levende eller nylig død bartreved

 • levende eller nylig død furuved

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)