NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phylloporia ribisripskjuke

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

2 forekomster utafor hage x mørketall 5

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Ville busker, spesielt i slekt Ribes.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Ripskjuke (Phellinus ribis) er parasitt på arter i slekta rips Ribes, først og fremst på dyrkete busker.

Invasjonspotensial:

Det er til nå kjent bare kjent 2 forekomster utafor hage, og 33 forekomster i hage og park. Invasjonspotensialet settes moderat (-begrenset).

Økologisk effekt:

Dersom arten begynner å parasittere ville Ribes-arter, kan et problem oppstå. Men det virker ikke særlig sannsynlig siden arten har vært kjent i ca 200 år uten å ha opptrådt nevneverdig utafor hage og park. Liten effekt. Lite Liten effekt. Liten effekt.

Først observert i Norge
Oslo - 1800-1849
Første observerte etablering i Norge
Akershus: Bærum: Fleskum gård - Dælivann - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  35 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Synes knyttet til dyrkete Ribes-arter. Lite sannsynlighet for spredning særlig ut over dette.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores. Part 2 Meripilus - Tyromyces.
  • Hansen, L. & Knudsen, H. 1997. Nordic Macromycetes Vol 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes.
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Landbruksbebyggelsesområder

 • gårdstun

 • Næringsutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • park

 • lågurtkalkskog

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
 • vedboende sopp på edellauvtrær

 • levende eller nylig død ved av lyng og busker

På levende Ribes, parasitt. De aller fleste funn i hager på dyrkete Ribes-arter. Ett funn i Bærum: Fleskum gård - Dælivann som er angitt fra edellauvskog 2005.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Kun i fremtiden)