NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Otiorhynchus dieckmanni

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist to ganger i Norge som blindpassasjer på Thuja sp. fra Nederland (Sæthre et al. 2010). Mange Otiorhynchus-arter har spredd seg over store områder det siste tiåret som en følge av økt import/eksport av grøntanleggsplanter med jord. Arten kan spres som voksen sittende på planten, eller som larve i jorda. Mange Otiorhynchus-arter trenger ikke kjønnet befruktning for å produsere avkom. Arten kan gjøre skade på hageplanter, men det er ikke påvist negative økologiske effekter knyttet til naturlige økosystemer.

Først observert i Norge
Oslo - 19.04.2006
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  0
  Forekomstareal
  1
  Utbredelsesområde
  1

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mange Otiorhynchus-arter har spredd seg over store områder det siste tiåret som en følge av økt import/eksport av grøntanleggsplanter med jord. Arten kan spres som voksen sittende på planten, eller som larve i jorda. Mange Otiorhynchus-arter trenger ikke kjønnet befruktning for å produsere avkom, derfor er kun et individ tilstrekkelig for å danne en ny populasjon. Arten har potensiale til å spre seg til store områder. Spesielt grøntanleggsområder gjennom handel med grøntanleggsplanter. Arten kan ikke fly og spres defor mest effektivt ved at jord eller plantedeler flyttes på.

Arten ble første gang registrert som blindpassasjer på Thuja sp. fra Nederland. Tilsammen 244 individer ble funnet i det organiske materialet som lå igjen i containeren etter at den var tømt for planter. Arten ble også funnet i en annen importsending samme år (Sæthre et al. 2010).

I første publikasjon av funnet ble arten feilbestemt til Otiorhynchus brunneus (Staverløkk 2006).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har spredt seg til flere land hvor den ikke er naturlig utbredt det seneste tiåret. Selv om den ikke er funnet etablert i Norge er det god grunn til å tro at den er det. Arten er allerede etablert i flere land i Europa. I Sverige er den funnet men ikke etablert, i Danmark er den funnet men ukjent om den er etablert (Fagerstrøm 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Staverløkk, A. 2006. Fremmede arter og andre uønskede blindpassasjerer i import av grøntanleggsplanter. (Occurrence of alien species and other unwanted stowaways in imported horticultural plants.) M.Sc. University of Life Sciences (UMB) 111pp.
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
  • Fägerström, C., Kärnestam, E. & Anderson, R 2010. Nya och förväntade öronvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnadsbuskar i Sverige. [New and expected weevils (Coleoptera: Otiorhynchini) on ornamental shrubs in Sweden.] Entomologisk Tidskrift 131 (1): 37-48
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • boreale og alpine områder

 • Organisk jord

 • Levende planter på land

 • Levende vedaktige planter

Polyfag art som spiser på lauvverk på forskjellige planter/trær/busker. Individene som ble funnet i Norge satt på Thuja sp. planter (Staverløkk 2006).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)