NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Otiorhynchus armadillo

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2g

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er nylig etablert i Norge og kan potensielt gjøre skade på hageplanter. Trolig liten økologisk effekt i naturlige systemer.

Først observert i Norge
Ski, Akershus - 12.08.2008
Første observerte etablering i Norge
Ski, Akershus - 03.07.2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  5 - Mørketall: 10
  Antall forekomster
  1
  Forekomstareal
  1
  Utbredelsesområde
  1
  Kommentar
  Arten er kun funnet på en lokalitet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mange Otiorhynchus-arter har spredd seg over store områder det siste tiåret som en følge av økt import/eksport av grøntanleggsplanter med jord. Arten kan spres som voksen sittende på planten, eller som larve i jorda. Mange Otiorhynchus-arter trenger ikke kjønnet befruktning for å produsere avkom, derfor er kun et individ tilstrekkelig for å danne en ny populasjon. Arten kan ikke fly og spres mest effektivt ved at jord eller plantedeler flyttes på. Den kom trolig til Norge via import av grøntanleggsplanter med jord (Staverløkk 2010).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har spredt seg til flere land hvor den ikke er naturlig utbredt det seneste tiåret (Tyskland, Spania, Polen Sverige, Storbrittania). Den er et alvorlig skadedyr i planteskoler og grøntanlegg (Barclay 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Staverløkk, A. 2010. Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792) (Coleoptera, Curculioidae), a weevil new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 57: 9–11
  • Barclay, M. V. L. 2003. Otiorhynchus (s. str.) armadillo (Rossi, 1792) and Otiorhynchus (s. str.) salicicola Heyden, 1908 (Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini) - two European vine weevils established in Britain The Coleopterist 12(2): 41-56
  • Fägerström, C., Kärnestam, E. & Anderson, R 2010. Nya och förväntade öronvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnadsbuskar i Sverige. [New and expected weevils (Coleoptera: Otiorhynchini) on ornamental shrubs in Sweden.] Entomologisk Tidskrift 131 (1): 37-48
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

 • Levende planter på land

 • Levende vedaktige planter

 • bladverk og reproduktive deler av lauvtrær

 • bladverk og reproduktive deler av vedvekster i rosefamilien

 • Organisk jord

Larven lever av røtter, mens voksne spiser på lauvverket og lager gnagemerker som er karakteristiske for arten. Arten har en lang liste over løvfellende og vintergrønne vertsplanter i Europa (Staverløkk 2010).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)