NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amphibalanus improvisusbrakkvannsrur

Svartelistet

Høy risiko   HI:3ac,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

Sneli (1972) oppgir flere data om antall individer pr. dm2. Den maksimale tetthet i løpet av undersøkelsen i 1969 var 270 ind./dm2.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20000000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Bestandstørrelsen er basert på antall lokaliteter undersøkt i 1969 og antall individer telt. Arten har nå hatt mer enn 40 år mer å etablere seg på.

I Sverige er det observert to setlingsmaksima, et i juli og et i slutten av august (Blom & Nyholm 1961). Fritidsbåter blir vanligvis rengjort før utsetting om våren, og en inspeksjon på høsten viste at også på sørlandskysten finnes to størrelsesgrupper av individer. Strenge vintre med mye is synes ikke å ha stor inflytelse på artens overlevelsesevne.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er vel erablert.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 8
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Estimert ut fra avstand Oslo - Stavanger på 60 år

c Naturtypekolonisering

 • Arten foretrekker dyp fra overflaten ned mot 2 m i både beskyttede og eksponerte områder. Den tolererer brakkvann ned mot ferskt vann.

  Arten fester seg til kaipæler, trebåter, fendere og stein, men synes å foretrekke plastbøyer og plastbåter.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Observert i Norge

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Fjæresone-sjø

Kriteriedokumentasjon

Amphibalanus improvisus (= Balanus improvisus) er en rur som finnes i fjæresonen og på grunt vann ned mot 2 m i både beskyttede og eksponerte områder. Den tolererer brakkvann ned mot ferskt vann. Arten fester seg til kaipæler, trebåter, fendere og stein, men synes å foretrekke plastbøyer og plastbåter.

Arten forekommer på kysten av Østlandet og Sørlandet og vestover til Rogaland. I Norge ble den først funnet i Oslofjordområdet for mer enn hundre år siden. Broch (1924) publiserte et funn av A. improvisus fra Drøbak i oktober 1920 som det første funn fra Norge, men i Zoologisk Museum i Oslo lå det allerede prøver i magasinet fra Malmøya 1900 og Digerud i 1912 (Sneli 1968). Mest sannsynlig kom arter fra den svenske vestkysten hvor den ble funnet første gang i 1895. Arten har et stort spredningspotensiale og larver transporteres raskt med kyststrømmen fra Sverige til Oslofjorden og Sørlandet. En undersøkelse høsten 1969 viste at arten nå forekom langs begge sider av Oslofjorden, og langs hele sørlandskysten til Stavanger. Tettheten ble likevel mindre jo nærmere man kom Stavanger (Sneli 1972). Senere søk etter arten nord for Stavanger har så langt vært negativ (Husa 2011). Senere undersøkelser fra 1997 til 2010 langs Oslofjorden viser en spredt forkomst i fjæreesonen. Det er rapportert ett funn fra Narvik havn, men funnet er ikke verifisert.

Arten har et stort spredningspotensiale og larver transporteres raskt med kyststrømmen. Det er også mulig for arten å spre seg med skipstrafikk til havneområder med passende miljø.

Amphibalanus improvisus ble første gang påvist i Østersjøen (Kaliningrad) i 1844 (Jensen & Knudsen 2005). Den ble rapportert fra Tyskland 1858 og Danmark 1880 (www.frammandearter.se). Første funn på svensk vestkyst ble gjort i 1895 (Gislén 1950). I Nordsjø-området ble arten også rapporter fra midt på 1800-tallet. Arten er nå utbredt fra Norge til Frankrike og trolig også Spania. Den er også etablert i Middelhavet og Rødehavet. Det antas at arten har naturlig opprinnelse i sørlige Stillehav.

Arten konkurrerer om plass og føde med andre fastsittende organismer i fjæresonen.

Først observert i Norge
Malmøya, indre Oslofjord - 1900
Første observerte etablering i Norge
Malmøya, indre Oslofjord - 1900
Naturlig opprinnelse
 • Stillehavet Sør

Arten har usikker opprinnelig utbredelse (Bevanger 2005).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten kom sannsynligvis til Oslofjordområdet fra den svenske vestkysten hvor arten ble funnet første gang i 1895. Arten har et stort spredningspotensiale og larver transporteres raskt med kyststrømmen fra Sverige til Oslofjorden og Sørlandet.

Broch (1924) publiserte et funn av A. improvisus fra Drøbak i oktober 1920 som det første funn fra Norge, men i Zoologisk Museum i Oslo lå det allerede prøver i magasinet fra Malmøya 1900 og Digerud i 1912 (Sneli 1968). En undersøkelse høsten 1969 viste at arten nå forekom langs begge sider av Oslofjorden, og langs hele sørlandskysten til Stavanger. Tetteheten ble likevel mindre jo nærmere man kom Stavanger (Sneli 1972). Senere søk etter arten nord for Stavanger har så langt vært negativ (Husa 2011). Senere undersøkelser fra 1997 til 2010 langs Oslofjorden viser en spredt forkomst i fjæreesonen. Det er rapportert ett funn fra Narvik havn, men funnet er ikke verifisert. Funnet er uansett et enkeltstående funn fra skroget til et skip som besøkte malmanlegget i Narvik, og det er ikke raportert senere funn.

Fra en undersøkelse om artens forekomst langs sørlandskysten har Sneli (1972) oppgitt tettheter på opptil 270 voksne individer pr. dm2 på skrog tilhørende fritidsbåter.

Arten lar seg forveksle med Balanus crenatus.

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten ble risikovurdert til Svartelisten 2007 og fikk da karakteristikken 'høy risiko' (Gederaas m.fl. 2007). Det er gitt en grov risikovurdering i henhold til en beregnet 'biopollution level index' (BPL) for regioner i Østersjøen (Zaiko m.fl. 2011).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 01.10.1969
  Sted
  Kysten av Østlandet og Sørlandet
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall individer
  20000000 - Mørketall: 10
  Utbredelsesområde
  5000 - Mørketall: 20
  Kommentar
  0-2 m dyp i kystnære områder

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det har vært søkt etter arten i Hordaland frem til i dag uten resultat (Husa et al 2011). Det er likevel mulig for arten å spre seg med skipstrafikk til havneområder med passende miljø.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Amphibalanus improvisus ble første gang påvist i Østersjøen (Kaliningrad) i 1844 (Jensen & Knudsen 2005). Den ble rapportert fra Tyskland 1858 og Danmark 1880 (www.frammandearter.se). Første funn på svensk vestkyst ble gjort i 1895 (Gislén 1950). I Nordsjø-området ble arten også rapporter fra midt på 1800-tallet. Arten er nå utbredt fra Norge til Frankrike og trolig også Spania. Den er også etablert i Middelhavet og Rødehavet (www.frammandearter.se).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gederaas L., Salvesen I. og Viken Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 2007 Norwegian Black List. Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Artsdatabanken, Norway 151 s.
  • Sneli, Jon-Arne 1972. Distribution of Balanus improvisus along the Norwegian coast Rhizocrinus 1 (7)
  • Jensen, K.R., Knudsen, J. 2005. A summary of alien marine benthic invertebrates in Danish waters Oceanological and Hydrobiological studies 34, suppl 1: 137-162
  • Sneli, J.-A 1968. Nyere funn av Cirripedier Fauna 21: 40-45
  • Husa, Vivian Heggøy, Erling Sjøtun, Kjersti Agnalt, Ann Lisbeth Johansen, Per-Otto Glenner, Henrik Hatlen, Kristin 2011. Overvåkning av marine introduserte arter - et piøotprosjekt i Hordaland Havforskningsinstituttet 71
  • Blom, S.-E., Nyholm, K.-G. 1961. Settling times of Balanus balanoides (L.), Balanus crenatus Brug., and Balanus improvisus Darwin on the west coast of Sweden Zoologiska Bidrag Uppsala 33: 149-155
  • Zaiko, A., Lehtiniemi, M., Narscius, A., Olenin, S. 2011. Assessment of bioinvasion impacts on a regional scale: a comparative approach Biol. Invasions 13: 1739-1765
  • Gislén, T., 1950. Till känndommen om innvandringen och utbredning av Balanus improvisus vid svenska kuster Fauna och Flora 45: 32-37
  • Broch, Hjalmar 1924. Cirripedia Thoracica von Norwegen und dem Norwegischen Nordmeere Skrifter Videnskabsselskabet i Christiania 1924 (17): 121
Naturtyper
 • blokker i marine systemer

 • flatt–sterkt hellende fast fjell i marine systemer

 • Saltvannssystemer

 • sterkt ferskvannspåvirket fjord

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig