NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Betonica officinalisbetonie

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 120
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Betonie er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 20 individer. Dette gir et estimert individtall på ca. 120 individer, men hver forekomst utgjøres muligens bare av én klon, dvs. et minimum på 3-6 kloner i Norge.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Betonie Betonica officinalis er en langlevd flerårig urt med frøreproduksjon og med noe klondannelse ved jordstengler. Det er trolig at den kan ha en begrenset frøreproduksjon i Norge, med passiv (kort-distanse) spredning av frøene. Den stammer fra Mellom- og Sør-Europa, Nordvest-Afrika og Vest-Asia. Den gammel prydstaude, nå i mye mindre bruk enn før (erstattet av den mer storblomstrete prydbetonie Betonica macrantha). Betonie ble funnet etablert på Borgtveit i Ho Stord i 1928 og jamt observert i hvert fall fram til 1980 (neppe ettersøkt senere). De neste få funnene er fra 1991 og framover, i Ak Asker (Vollen og Bondi) og SF Leikanger (Hermansverk), overalt utkommet fra hager. Arten er stabil, men ikke ekspansiv. På grunn av lite bruk i hager, så anser vi den som ufarlig.

Først observert i Norge
Ho Stord: Borgtveit - 1928
Første observerte etablering i Norge
Ho Stord: Borgtveit - 1928
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Nordvest-Afrika, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1928 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Betonie Betonica officinalis er en gammel prydstaude, nå i mye mindre bruk enn før (erstattet av den mer storblomstrete prydbetonie Betonica macrantha). Betonie ble funnet etablert på Borgtveit i Ho Stord i 1928 og jamt observert ihvertfall fram til 1980 (neppe ettersøkt senere). De neste få funnene er fra 1991 og framover, i Ak Asker (Vollen og Bondi) og SF Leikanger (Hermansverk), overalt utkommet fra hager. Arten er stabil, men ikke ekspansiv.

Naturtyper
 • Boligutbyggingsområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år