NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Watersipora subtorquata

Svartelistet

Høy risiko   HI:2,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Er beskrevet som invasiv (Ryland et al. 2009, og referanser i denne)

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon < 10 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er ikke påvist etablert nord for syd-England, men funndata er spredte og usikre. Det er uklart om arten vil kunne etablere permanente bestander i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 5
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Arten har svært kort pelagisk larvestadium og spres sannsynligvis festet til båtskrog. Muligheter for å etablere bestander er lite kjent, men arten kan raskt kolonisere ledig substrat.

c Naturtypekolonisering

 • Naturlig og kunstig hardbunn, som påvekst på makroalger og invertebrater.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Kun utenlandsdata

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Saltvannssystemer: Tareskogsbunn

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge.

Watersipora subtorquata er et mosdyr som har blitt flyttet ved menneskelig hjelp i stort omfang. Spredningen er så omfattende at det har vært vanskelig å angi opprinnelig voksested. Arten har ofte vært forvekslet med nærstående arter, samt at moderne genetiske analyser har vist at den omfatter flere morfologisk like former som må betraktes som egne arter (www.frammandearter.se). Dette har bidratt til at opprinnelse og spredningshistorie er uklar. I Europa er arten bekreftet fra Frankrike, Guernsey og syd-England. Det er uklart om arten vil kunne etablere permanente bestander i Norge.

Arten lever på naturlig og kunstig hardbunn, og som påvekst på makroalger og invertebrater. Den er en skorpevoksende art som gjerne fester seg på ledig substrat, men vokser også på alger, skjell etc. Ved sin vekst hindrer den nedslag av andre arter som krever fast voksesubstrat. Arten er invasiv og har blitt raskt vanlig i andre havområder hvor den har etablert seg.

Arten har svært kort pelagisk larvestadium og spres sannsynligvis festet til båtskrog. Muligheter for å etablere bestander er lite kjent, men arten kan raskt kolonisere ledig substrat.

Naturlig opprinnelse

En art som har blitt flyttet ved menneskelig hjelp i stort omfang. Spredningen er så omfattende at det har vært vanskelig å angi opprinnelig voksested. http://www.exoticsguide.org/watersipora_subtorquata. Arten har ofte vært forvekslet med nærstående arter, samt at moderne genetiske analyser har vist at den omfatter flere morfologisk like former som må betraktes som egne arter (www.frammandearter.se). Dette har bidratt til at opprinnelse og spredningshistorie er uklar.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det er uklart om arten vil kunne etablere seg i Norge under dagens temperaturforhold, men den vil profitere på en ytterligere øking av sommer- og vintertemperaturer.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Artens spredningshistorier er uklar på grunn av forvekslinger med nærstående arter. Bekreftede funnlokaliteter er i Frankrike, Guernsey 2007, syd-England 2009 (Ryland et al 2009, www.frammandearter.se).

En art som har blitt flyttet ved menneskelig hjelp i stort omfang. Spredningen er så omfattende at det har vært vanskelig å angi opprinnelig voksested. http://www.exoticsguide.org/watersipora_subtorquata

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ryland, J.S., De Blauwe, H., Lord, R. and Mackie, J.A. 2009. Recent discoveries of alien Watersipora (Bryozoa) in Western Europe, with redescription of species Zootaxa 2093: 43-59
 2. URI

  • Cohen, Andrew N. 2011. The Exotics Guide: Non-native Marine Species of the North American Pacific Coast. Center for Research on Aquatic Bioinvasions, Richmond, CA, and San Francisco Estuary Institute, Oakland, CA. Revised September 2011
Naturtyper
 • Konstruert saltvannsbunn

  Fremtidig

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

  Fremtidig

 • poll

  Fremtidig

 • littoralbasseng

  Fremtidig

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Kun i fremtiden)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år