NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Echinococcus multilocularis

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ac,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kriteriedokumentasjon

Echinococcus multilocularis bruker hovedsakelig rødrev som sluttvert og lever i tarmen hos denne. Andre pattedyr som fjellrev, mårhund, hund og katt kan også være sluttverter. Gnagere fungerer som mellomverter etter å fått i seg egg som utvikles til spesielle larvestadier i indre organer, særlig lever. Mennesker kan bli infisert etter å ha fått i seg egg. Infeksjonen kan utvikles til en alvorlig sykdom. E. multilocularis vurderes derfor som en alvorlig zoonotisk parasitt. I 2011 ble E. multilocularis påvist hos flere rever i Sverige. Den forventes at parasitten vil bli spredd til Norge med vandrende rev i løpet av kort tid. Parasitten kan også komme inn i Norge med andre pattedyr (mårhund, ulv) eller smågnagere som fungerer som mellomverter. Dersom parasitten blir spredt til Norge, er det sannsynlig at den videre spredningen vil skje relativt rask og over tid vil parasitten trolig forekomme i det meste av Norge. E. multilocularis forekommer på Svalbard og det synes derfor ikke å være noen økologiske eller klimatiske barrierer for parasittens utbredelse i fastlands-Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Naturtyper
 • indre vev av smågnagere

 • indre vev av pattedyr

Echinococcus multilocularis bruker hovedsakelig rødrev som sluttvert og lever i tarmen hos denne. Andre pattedyr som fjellrev, mårhund, hund og katt kan også være sluttverter. Gnagere fungerer som mellomverter etter å fått i seg egg som utvikles til spesielle larvestadier i indre organer, særlig lever. Mennesker kan bli infisert etter å ha fått i seg egg. Infeksjonen kan utvkles til en alvorlig sykdom. E. multilocularis vurderes derfor som en alvorlig zoonotisk parasitt.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Kun i fremtiden)