NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bothriocephalus acheilognathi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Bothriocephalus acheilognathi har blitt introdusert til Europa fra Asia med gresskarpe og akvariefisk. Deretter har parasitten blitt spredt til karpefisk, særlig karpe, i innsjøer. Akvariefisk innføres til Norge uten kontroll fra en rekke land, og det kan ikke utelukkes at parasitten av og til kommer med akvariefisk til Norge. Akvariefisk settes tidvis ut i norsk natur, særlig hagedammer. En annen spredningsmulighet er avløpsvann som innholder parasittegg. Det vurderes som sannsynlig at B. acheilognathi kan spres til og etableres i norske ferskvannsfisk. Dette kan allerede ha skjedd, men det gjennomføres ingen undersøkelser som kan dokumentere en forekomst av B. acheilognathi. Etableringsmuligheten vil være avhengig hvilke fiskearter parasitten kan infisere i norske vassdrag. Dette er ikke kjent.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Med dagens praksis for innførsel og kontroll med akvariefisk, vurderes det som sannsynlig at denne patogene parasitten i fremtiden vil bli etablert i norsk fauna.

Naturtyper
 • indre vev hos ferskvannsfisk

Bothriocephalus acheilognathi lever i tarmen til ulike karpefiskarter, særlig gresskarpe og vanlig karpe. Parasitten bruker hoppekreps (Maxillopoda (Copepoda)) som mellomvert.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra kunstige dammer

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra akvarier

  (Kun i fremtiden)