NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Strongyloides stercoralis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3,2i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon >50 år år
Grunnlag for forventet levetid

Parasitten trenger et relativt varmt klima for å etablere seg og spre seg blant dyr. Ved introduksjon kan den trolig spres internt blant dyr i samme husholdning og fra husholdning til husholdning via utveksling av dyr. Men det vil også være mulig å forhindre videre spredning gjennom behandling/avliving av infiserte hunder.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredning kan skje via infisert hund transportert av mennesker, og kan da plutselig skje over store avstander.

c Naturtypekolonisering

 • Naturtype er her brukt i betydningen (ende-)verter for parasitten. Forekommer primært hund, men ulike arter av rev, katt og mennersker kan også smittes.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Parasitt i tynntarmen hos hund, rev, katt og mennesker med en direkte livssyklus. De frittlevende stadiene i miljøet trenger et varmt og fuktig klima for å utvikle seg og smitte nye dyr, som regel gjennom huden. Parasitten finnes derfor hovedsaklig i land med et varmt og fuktig klima, og vil ha problemer med å etablere seg permanent under norske forhold og spre seg via larver i miljøet utendørs. Den vil imidlertid kunne etablere seg under kennelforhold og ved tett kontakt mellom hund/katt fra samme husholdning eller ulike husholdninger. Siden menneske også er vert for parasitten, finnes det også en liten mulighet for introduksjon og videre spredning via mennesker. Liten til moderat klinisk betydning hos hund, men gir av og til diaré hos valper. Ingen dokumentert effekt hos rev, og det antas at parasitten i liten grad vil kunne etablere seg hos norsk rødrev og fjellrev.

Først observert i Norge
Nordland - 2009
Første observerte etablering i Norge
Nordland - 2009
Naturlig opprinnelse

Finnes over hele verden, men primært i land med et varmt (tropisk) klima. Finnes hos hund, katt, rev og mennesker.

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Ukjent

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2009 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Nordland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Først observert i en hund i Nordland, og kort tid senere i en hund i Oslo (innkjøpt i Sveige), uten at det var noen sammenheng mellom disse hundene. Parasitten kan derfor plutselig dukke opp på nye steder i innkjøpte/importerte hunder.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hamnes IS 2012. Personlig meddelelse
Naturtyper

Parasitt i tynntarmen hos hund, rev, katt og mennesker. Direkte syklus. Det parasittiske stadiet er partenogenetiske hunner. Finnes også frittlevende hanner og hunner med mulighet for oppformering av smitten i miljøet utenfor verten. Primært smitte gjennom huden (perkutant) med larver fra miljøet. Et varmt og fuktig miljø er gunstig for overlevelse og oppformering utenfor verten; derfor størst forekomst i land med et varmt og fuktig klima. Infektive larver kan vandre ut i kroppen og ligge der inaktive i lang tid før de vandrer til tynntarmen og blir kjønnsmodne og skiller ut egg. Autoinfeksjon skal også være mulig, dvs. at egg klekker i tarmen og larvene vandrer ut i kroppen og tilbake til tarmen og blir kjønnsmodne. Dissse forholdene kan medføre langvarige infeksjoner uten ny smitte fra miljøet, og en slik latent infeksjon er umulig å påvise ved undersøkelse av avføringsprøver (negative for egg/larver).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)