NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Camelostrongylus mentulatus

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2ei

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Ved spredning til norsk sau og geit og hjortedyr, ligger de klimatiske forholdene til rette for perrmanent etablering i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredning kan skje via infisert alpakka/lama (sau) transportert av mennesker, og kan da plutselig skje over store avstander.

c Naturtypekolonisering

 • Naturtype er her brukt i betydningen (ende-)verter for parasitten. Forekommer primært hos kamelider som lama og alpakka, men kan også smitte sau, geit og hjortedyr.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Camelostrongylus mentulatus er en parasitt i løpemagen til drøvtyggere. Den forekommer primært hos kamelider (m.a. kamel, alpakka, lama), men også hos sau, geit og hjortedyr. Utvikling fra egg til infektive tredjestadiumslarver (L3) kan skje under norske forhold, slik at smitteoverføring kan skje via beitegras. I første omgang vil parasitten kunne etablere seg i besetninger med importert lama/alpakka, slik som i det påviste tilfellet. Parasitten kan deretter spre seg fra slike besetninger til andre besetninger med alpakka/lama i Norge gjennom salg av livdyr, og videre til sau eller geit gjennom bruk av felles beiteareal. Videre spredning i sauepopulasjonen og til ville hjortedyr kan så skje via utmarksbeiter. Man vil da kunne få en irreversibel etablering av arten i Norge og påfølgende problemer, særlig for saueholdet. Mulig effekt på hjortedyr er vanskelig å forutsi.

Først observert i Norge
Hedmark - 2011
Første observerte etablering i Norge
Hedmark (karantene) - 2011
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Afrika, Sør-Amerika

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Chile (via karantene i Storbritannia). Hos importert alpakka.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2010 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hedmark

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten kan spre seg fra importerte kamelider (alpakka, lama, kamel) til sau og geit og ville hjortedyr.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Er blitt spredd via kjøp og salg av dyr i husdyrhold og til dyrehager.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hamnes IS 2012. Personlig meddelelse
Naturtyper

Parasitt i løpemagen hos drøvtyggere, primært kamel, alpakka og lama, men også hos sau, geit, antiloper og gaseller. Smitter via larver i beitegras.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)