NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nematodirus battus

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ac,2ei

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

Ingen kvantitative data

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Er blitt godt etablert hos sau i store deler av Norge og frittlevende stadier tåler norsk klima godt. Arten vil derfor finnes så lenge det finnes sau i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Historiske data om rask spredning over det meste av Norge.

c Naturtypekolonisering

 • Naturtype er brukt i betydningen (ende-)verter for parasitten. Finnes primært hos sau og geit, men kan også opptre hos storfe som beiter sammen med småfe. Kan muligens etablere seg hos tamrein/villrein og elg, hjort og rådyr.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Øvrige arter - Observert og dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nematodirus battus ble påvist for første gang i Norge i 1961 hos sau i en besetning på Jæren i Rogaland. Arten ble etter alt å dømme innført med to Suffokk-værer innkjøpt til denne besetningen fra Storbritannia i 1956. I perioden 1956-1961 solgte denne besetningen værer til andre besetninger og benyttet felles utmarksbeite med andre besetninger, slik at videre spredning da kan ha skjedd. Det antas at videre spredning skjedde på tilsvarende måte gjennom salg av smittede dyr til andre besetninger i og utenfor Rogaland og gjennom bruk av felles utmarksbeiter (heiebeite, fjellbeite). Smittespredning skjer ved at smittede dyr skiller ut egg til beitene; disse eggene klekker, og infektive larver smitter nye dyr via beitegraset. Allerede på 1970-tallet var N. battus etablert i sauebesetningen til Norges veternærhøgskole, Oslo, som hadde sommerbeite på Hardangervidda, og parasitten var godt etablert i denne besetningen fram til den ble nedlagt i 1994. N. battus er blitt påvist hos sau fra ulike deler av landet gjennom diagnostiske avføringsprøver innsendt til Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet. I en ennå ikke publisert (per mars 2012) studie over parasitter hos sau og geit gjennomført av Domke og medarbeidere, er N. battus påvist å være utbredt hos sau i det meste av Norge. Mange data tyder derfor på at arten har etablert seg for godt i store deler av Norge, og at spredningsfasen til nye områder med sau dermed i hovedsak er avsluttet. Dersom imidlertid N. battus klarer å tilpasse seg stedegne hjortedyr (rein, elg, rådyr, hjort), vil en ytterligere geografisk spredning kunne skje utenfor områder med sau (husdyr).

Før introduksjonen av N. battus, var to andre Nematodirus-arter vanlige hos sau i Norge, nemlig N. filicollis og N. spathiger. Men flere observasjoner tyder på at disse to artene blir fortrengt av N. battus, slik at det blir få eller ingen eksemplar av disse i dyr smittet med N. battus. N. battus har en spesiell epidemiologi som gir en høy forekomst hos lam. Infektive larver utvikler seg inni eggene, men eggene klekker først etter en kuldeperiode. Dette medfører at alle egg utskilt i løpet av sommerhalvåret, først må overvintre, og deretter klekker ved stigende temperatur om våren omtrent samtidig med at sauer og lam slippes på beite. Dette kan føre til kraftige infeksjoner hos lam, med alvorlig diaré og død som resultat. Eldre søyer har god immunitet mot N. battus og rammes ikke. Forekomsten av N. battus hos rein, hjort, elg og rådyr er blitt lite undersøkt, og det er foreløpig ingen indikasjoner på at N. battus har etablert seg hos disse og/eller forårsaker sykdom hos hjortedyr i Norge.

Først observert i Norge
Rogaland - 1961
Første observerte etablering i Norge
Rogaland - 1961
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Først beskrevet fra sau i Storbritannia av Crofton HD & Thomas RJ i 1951.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Storbritannia (Skottland). Fulgte med ved import av sau fra Skottland.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1961 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Nøyaktig forekomst i Norge er ikke kjent. Er antatt å ha spredd seg til sau storde deler av Sør-Norge og Midt-Norge, og til deler av Nord-Norge. Ytterligere spredning kan skje ved kjøp/salg av dyr, primært sau og bruk av felles utmarksbeiter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Helle, O. 1969. The introduction of Nematodirus battus (Crofton & Thomas, 1951) into a new environment The Veterinary Record 84: 157-160
Naturtyper
 • indre vev av pattedyr

Parasitt i tynntarmen hovedsaklig hos sau, men også hos geit, storfe og hjortedyr. Smitteoverføring via larver i beitegraset. Eggene krever vanligvis en kuldeperiode (vinter) før de kan klekke; dvs. at egg utskilt i løpet av en beitesesong, først klekker etterfølgende vår. De frittlevende stadiene av parasitten (egg, larver) er godt tilpasset norsk klima, både i lavlandet og i fjellet.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år