NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Mentha ×villosa

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Mynte-hybridarten Mentha xvillosa er en hybridart mellom grønnmynte M. spicata og rundmynte M. suaveolens. Den dyrkes trolig en sjelden gang som pryd- eller krydderplante. Den er funnet én gang, i Merradalen i ST Frøya 1992, uten ytterligere opplysninger. Vi antar at den står der fortsatt og som en bestand (klon).

Arten er en av de få myntehybridartene som har seksuell formering, men det vites ikke om den formerer seg slik i Norge. Den ene kjente norske forekomsten synes å være én klon. Den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
ST Frøya: Merradalen - 1992
Første observerte etablering i Norge
ST Frøya: Merradalen - 1992
Naturlig opprinnelse

Hagehybrid-art oppstått fra primærhybrid mellom grønnmynte Mentha spicata x rundmynte M. suaveolens.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1992 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mynte-hybridarten Mentha xvillosa dyrkes trolig en sjelden gang som pryd- eller krydderplante. Den er funnet én gang, i Merradalen i ST Frøya 1992, uten ytterligere opplysninger. Vi antar at den står der fortsatt og som en bestand (klon).

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år