NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lathys humilis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten ble først registrert i Norge på importerte planter fra Nederland i 2006. Etter 2010 er den funnet flere ganger på friland og det er usikkert om arten er etablert som følge av import eller ikke. Ingen kjent risiko.

Først observert i Norge
Oslo - 11.05.2006
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2006 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  Utbredelsesområde
  1

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten ble først registrert på norsk jord etter at den hadde kommet med importerte grøntanleggsplanter fra Nederland i 2006 (Staverløkk 2006, Sæthre et al. 2010). L. humilis har senere blitt funnet utendørs flere ganger i Aust-Agder (www.edderkopper.net).

Det er høyst usikkert om denne arten er å regne som en introdusert art, eller om den finnes naturlig i Norge, eller om den har vandret inn/spredt seg naturlig fra våre naboland.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vidt utbredt i Europa inkludert Danmark og Sør-Sverige.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Staverløkk, A. 2006. Fremmede arter og andre uønskede blindpassasjerer i import av grøntanleggsplanter. (Occurrence of alien species and other unwanted stowaways in imported horticultural plants.) M.Sc. University of Life Sciences (UMB) 111pp.
  • Marusik, Y. M., Koponen, S. & Fritzén, N.R. / ZooKeys 16: 181-195 (2009) 2009. On two sibling Lathys species (Araneae, Dictynidae) from northern Europe ZooKeys 16: 181-195
  • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

 • Levende dyr og dyrebo

 • nebbmunner

 • biller

 • tovinger

 • årevinger (veps)

 • andre insekter

Arten kan finnes i forskjellige habitat. Den er vanlig i strølaget blant mose og lav og på barken på furu og løvtrær hvor den liker å jakte (Marusik et al. 2009).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)