NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Daphnia parvula

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Kvantiative data finnes fra enkelte lokaliteter, både fra USA og Europa, men disse muliggjør kun estimering av populasjonsstørrelse innen den enkelte lokalitet, ikke estimering av total bestand og endringer i denne innenfor artens utbredelsesområde.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ingen registreringer av arten i Norge så langt.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten har et stort reproduksjonspotensial (flere generasjoner per år, både seksuell og aseksuell reproduksjon) og vil raskt kunne opptre i store bestander dersom den først etableres. Den kan også overleve ugunstige perioder (også perioder som strekker seg over flere 10 talls år) som hvileegg i sedimentet.

Arten er ofte vanlig der den forekommer og det er lite sannsynlig at arten forsvinner igjen dersom den først har etablert seg i Norge.

c Naturtypekolonisering

 • Roligflytende lavlandelver, dammer i kulturlandsskapet (også næringsrike lokaliteter), kalkfattige og moderat kalkrike dammer og innsjøer.

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke registrert i Norge.

Er registrert i sentrale deler av Europa under sammenlignbare klimatiske og andre miljømessige forhold som det vi finner i Norge. Arten kan enkelt introduseres med fiskeredskaper og annet utstyr som brukes i forbindelse med fritidsfiske og annen fritidsaktivitet i ferskvann. En nært beslektet art, Daphnia ambigua, som også er introdusert fra Nord-Amerika til Europa er allerede registrert i Norge. Arten har et stort reproduksjonspotensial (flere generasjoner per år, både seksuell og aseksuell reproduksjon) og vil raskt kunne opptre i store bestander dersom den først etableres. Den kan også overleve ugunstige perioder (også perioder som strekker seg over flere 10 talls år) som hvileegg i sedimentet. Aten er ofte vanlig der den forekommer, og det er lite sannsynlig at arten forsvinner igjen dersom den først har etablert seg i Norge.

Vil sannsynligvis kunne erstatte stedegne arter på samme trofiske nivå (først og fremst andre arter av Daphnia) i vannforekomster med relativ intens fiskepredasjon.

Usikkert hvilke vanntyper den vil kunne kolonisere. Arten er antagelig konkurransesvak og koloniserer stort sett ledige nisjer, dvs andre typer vannforekomster enn de arten finnes i innenfor sitt natrulige utbredelsesområde.

Innenfor opprinnelig utbredelsesområde er arten vanlig forekommende i små og store innsjøer, primært i åpent vann (pelagisk), men kan også forekomme på grunt vann (litoralen), mellom vannvegetasjon over innsjøbunnen. I Europa er den oftest funnet i vannreservoarer, fiskedammer og grunne vannbasseng, men arten har også etablert seg i Lake Constanze, en av de større innsjøene i Tyskland.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Generasjonstid
0,25 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke registrert i Norge, men det er der i mot en annen nært beslektet art, Daphnia ambigua, som har hatt et tilsvarende spredningsmønster i Europa etter at denne ble introdusert fra Nord-Amerika.

I Europa er arten først og fremst registrert i mindre vannforekomster som vannreservoarer, grøfter og fiskedammer, gjerne i næringsrike lokaliteter, men den er også registrert i flere større innsjøer, blant annet Lake Constanze på grensen mellom Tyskland, Østerrike og Sveits. Basert på registreringer i Europa antas det at arten vil kunne etablere seg i lavereliggende, grunne dammer og roligflytende elvepartier med høy diversitet/tetthet av fisk, men også i større og dypere innsjøer. I de mest forsuringstruete områdene av Sør-Norge vil den sannsynligvis ha problemer med å etablere seg.

Arten er sannsynligvis moderat til sterkt forsuringsfølsom (Walseng & Schartau 2001, Frost m.fl. 2006) på lik linje med mange andre arter av Daphnia, Innenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde er den vanlig i kalkfattige innsjøer (dominerende innsjøtype i Norge). Dens økologiske krav er lite kjent, men i Europa synes den å okkupere samme nisje som Daphnia ambigua (også introdusert) (G. Maier, upubliserte data). I tilfelle betyr det at den vil kunne bli en viktig komponent i den pelagiske krepsdyrfaunaen. Den antas å være konkurransesvak (se Maier 1996), men predasjonstolerant (planktonspisende fisk) sammenlignet med de vanligste artene av dafnier i næringsfattige og kalkfattige innsjøer i Norge. Den vil sannsynligvis kunne ha problemer med å etablere seg i innsjøer med små til moderate tettheter av planktonspisende fisk og bestander av større, stedegne Daphnia arter som Daphnia longispina og Daphnia galeata.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Opprinnelig utbredelse økstkysten av USA. Vanlig i hele Nord-Amerika. Til Europa ble den sannsynligvis introdusert fra USA vha militære amfibie kjøretøy. I Europa første gang registrert i sørvest i Tyskland i 1972 (Flössner & Kraus 1976), i små vannforekomster i et område der amerikanske militærtropper var stasjonert. Rapportert spredning i Sentral-Europa fra tidlig på 1970-tallet; i Østerreike (1972), Sveits (1972), Spania (1975), Belgia (1976), Nederland (1977), Tjekkia (1977), Frankrike (1978), Makedonia (1988), Bulgaria (1988), Slovakia (1989), Italia (2002) (se Daisie: http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=100285, Panov m.fl. 2004, Louette m.fl. 2007). Begrenset handel og transport mellom Vest- og Øst-Europa fram til "murens fall" og Alpene blir antatt å være de viktigste barrierene for artens spredning øst- og sørover (Panov m.fl. 2004).

Arten er funnet i et stort antall vannforekomster, og i flere av disse er den vanlig forekommende. Siden arten er liten (om lag 1 mm) og kun et fåtall vannforekomster i Europa undersøkes med tanke på dyreplankton, vil det kunne gå noe tid fra en art som Daphnia parvula har invadert og etablere seg i nye lokaliteter til dette registreres.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Walseng, B. & Schartau, A.K.L. 2001. Crustacean communities in Canada and Norway: comparison of species along a pH gradient. Water, Air and Soil Pollution 130: 1319-1324
  • Frost, T.M., Fischer, J.M., Klug, J.L., Arnott, S.E. & Montz, P.K 2006. Trajectories of zooplankton recovery in the Little Rock Lake whole-lake acidification experiment Ecological Applications 16: 353-367
  • Maier, G. 1996. Daphnia invasions: populations dynamics of Daphnia assemblages in tow eutrophic lakes with particular reference to the introduced alien Daphnia ambigua. J. Plankton Res. 18: 2001-2015
  • Panov, V.E., Krylov, P.I. & Riccardi, N. 2004. Role of diapause in dispersal and invasion success by aquatic invertebrates J. Limnol. 63 (Suppl. 1): 56-69
  • Louette, G., De Bie, T., Vanderkerkhove, J., Declerck, S. & De Meester, L. 2007. Analysis of the inland cladocerans of Flanderns (Belgium) - Inferring changes over the past 70 years Belg. J. Zool. 137 (1): 117-123
  • Flössner, D. & Kraus, K. 1976. Zwei fur Mitteleuropa neue Cladoceren-arten (Daphnia ambigua Scourfield, 1946, Und Daphnia parvula Fordyce, 1901) aus Süddeutschland Crustaceana 30: 301-309
Naturtyper
 • klar kalkfattig innsjø

  Fremtidig

 • klar moderat kalkfattig innsjø

  Fremtidig

 • klar intermediær innsjø

  Fremtidig

 • kalkfattig humussjø

  Fremtidig

 • moderat kalkfattig humussjø

  Fremtidig

 • intermediær humussjø

  Fremtidig

 • klar kalkfattig roligflytende elv

  Fremtidig

 • humøs kalkfattig roligflytende elv

  Fremtidig

 • humøs moderat kalkfattig rolig-flytende elv

  Fremtidig

 • klar moderat kalkfattig roligflytende elv

  Fremtidig

Innenfor opprinnelig utbredelsesområde er arten vanlig forekommende i små og store innsjøer, primært i åpent vann (pelagisk), men kan også forekomme på grunt vann (litoralen), mellom vannvegetasjon over innsjøbunnen. I Europa er den oftest funnet i vannreservoarer, fiskedammer og grunne vannbasseng, men arten har også etablert seg i Lake Constanze, en av de større innsjøene i Tyskland.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra jakt og fiske

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra kunstige dammer

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra akvarier

  (Kun i fremtiden)