NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Daphnia ambigua

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Kvantiative data finnes fra enkelte lokaltieter, spesielt fra USA, men disse muliggjør kun estimering av populasjonsstørrelse innen den enkelte lokalitet, ikke estimering av total bestand og endringer i denne innenfor artens utbredelsesområde.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det er registrert 15 individer av arten. Selv om arten ikke er funnet ved senere undersøkelse så kan den likevel ha etablert seg i innsjøen. Det er normalt at tettheten varierer gjennom sesongen. I perioder hvor den er svært lav er det lite sannsynlig at den fanges opp ved ordinær prøvetaking (i dette tilfelle med en planktonhov). Noen få individer kan dessuten representere en bestand på flere tusen individer siden kun en liten andel av innsjøens totale vannvolum undersøkes ved ordinær planktonprøvetaking . Arten har et stort reproduksjonspotensiale (flere generasjoner per år, både seksuell og aseksuell reproduksjon) og vil raskt kunne opptre i store bestander dersom den først etableres.

Arten kan også overleve ugunstige perioder (på opptil flere 10 talls år) som hvileegg i sedimentet.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er ofte vanlig der den forekommer og det er lite sannsynlig at arten forsvinner igjen dersom den først har etablert seg i Norge. Det er imidlertid ikke bekreftet om arten fremdeles finnes i innsjøen der den første gang ble registrert.

c Naturtypekolonisering

 • Roligflytende lavlandelver, dammer i kulturlandsskapet (men ikke de mest næringsrike), kalkfattige og moderat kalkrike dammer og innsjøer.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Daphnia ambigua ble første gang observert i Norge i 2004 +/- ett år (nøyaktig dato ikke angitt). Også reproduktivt stadium ble observert (hunner m/egg), men det er usikker om det har foregått seksuell formering. Arten er kun registrert i en lokalitet, og senere undersøkelse av denne gav ingen gjenfunn. Det er derfor usikkert om arten er etablert i Norge.

Daphnia ambigua har spredd seg raskt til innsjøer og mindre vannforekomster over hele Europa etter at den ble observert første gang på 1920-tallet, særlig fra 1970-tallet og utover. Arten er sannsynligvis konkurransesvak og etablerer seg først og fremst i ledige nisjer, dvs. i vannforekomster uten forekomst av større Daphnia arter, gjerne der tettheten av planktonspisende fisk er relativt høy. Under slike forhold vil den kunne fortrenge stedegne arter av dafnier, og evt andre herbivore vannlopper.

Arten har et stort reprodusjonspotensiale (flere generasjoner per år, både aseksuell og seksuell reproduksjon samt produksjon av hvileegg som kan overleve ugunstige perioder på flere år). Den finne under miljøforhold (klimatisk og annet) som er sammenlignbart med det vi finner i Norge. Det antas at det er vanskelig å bli kvitt arten dersom den først er etablert i Norge.

Først observert i Norge
Slottetjenn på Stoa i Arendal, Aust-Agder (dato ikke oppgitt, men sannsynligvis i 2004 +/- ett år (Jens Petter Nilssen, pers. med.)) - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østkysten av USA. Vanlig i hele Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Sannsynligvis antropogent innført, men kan også spres, som hvileegg, med trekkende vadefulger. Sekundær spredning fra et annet land hvor arten er innført er også et mulig alternativ.

Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
0,25 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  01.05.2002 - 30.10.2005
  Sted
  Stoa i Arendal
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall individer
  15
  Antall forekomster
  1
  Forekomstareal
  1
  Utbredelsesområde
  1
  Kommentar
  Funn nevnt i Nilssen (2009), men funndato ikke oppgitt. I følge Jens Petter Nilssen (pers. med.) ble funnet gjort i 2004 +/- ett år innenfor vekstsesongen mai-okt.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten registret i en lokalitet i Norge, og antas å ha en begrenset utbredelse (det er ikke gjort gjenfunn i denne lokaliteten eller i andre innsjøer i samme område). Det ble registrert 15 ind; både juvenile og hunner m/egg, muligens også en hunn m/hvileegg, men ingen hanner (kun aseksuell reproduksjon?).

Arten er angitt å være kun svakt forsuringsfølsom (i motsetning til de fleste arter innen slekten Daphnia) (Walseng & Schartau 2001), Innenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde er den vanlig i kalkfattige innsjøer (dominerende innsjøtype i Norge). Studier fra Europa viser at den er konkurransesvak (Maier 1996) men predasjonstolerant (tåler høye relativt høye tettheter av planktonspisende fisk) sammenlignet med de vanligste artene av dafnier i næringsfattige og kalkfattige innsjøer i Norge. Daphnia ambigua forventes defor å kunne ha problemer med å etablere seg i innsjøer med små til moderate tettheter av planktonspisende fisk og bestander av større, stedegne Daphnia arter som Daphnia longispina og Daphnia galeata. På grunn av dette, og med erfaringer fra Europa for øvrig, er det usikkert om arten vil kunne etablere seg i våre større, dype innsjøer selv om den er vanlig forekommende i slike innsjøer i Nord-Amerika.

Er oppgitt å være kaldstenoterm (finnes ofte på større dyp) innenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, men er paradoksalt nok en av de dominerende artene i subtropiske og tropiske områder. Basert på registreringer i Europa vil den mest sannsynlig kunne etablere seg i lavereliggende, grunne dammer og roligflytende elvepartier med høy diversitet/tetthet av fisk, primært i Sør-Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Opprinnelig utbredelse økstkysten av USA. Vanlig i hele Nord-Amerika. Innført til Europa (Storbritannia) på 1920-tallet. Første gang beskrevet fra dammer i Kew Gardens, London (Scourfield 1947, Fox 1948), der den sannsynligvis ble inført med vegetasjon. Rapportert spredning i Sentral-Europa fra tidlig på 1970-tallet; særlig fra Frankrike (se Maier 1996), Belgia (Dumont 1974, Louette m.fl. 2007) og Sør-Tyskland (Flössner & Kraus 1976), der den er funnet i et stort antall lokaliteter (se Maier 1996). I Tjekkia ble den funnet i 1994 (se Daisie: http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=100285). Den er videre registrert i Nederland, Slovakia og Italia . I alle de refererte undersøkelsene er arten funnet i et stort antall vannforekomster. Siden arten er liten (om lag 1 mm) og kun et fåtall vannforekomster i Europa undersøkes med tanke på dyreplankton, vil det kunne ta noe tid fra en art som Daphnia ambigua invaderer og etablerer seg i nye lokaliteter til dette oppdages.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Walseng, B. & Schartau, A.K.L. 2001. Crustacean communities in Canada and Norway: comparison of species along a pH gradient. Water, Air and Soil Pollution 130: 1319-1324
  • Flössner, D. & Kraus, K 1976. Zwei fur Mitteleuropa neue Cladoceren-arten (Daphnia ambigua Scourfield, 1946, und Daphnia parvula Fordyce, 1901) aus Süddeutschland Crustaceana 30: 301-309
  • Maier, G. 1996. Daphnia invasions: populations dynamics of Daphnia assemblages in tow eutrophic lakes with particular reference to the introduced alien Daphnia ambigua. J. Plankton Res. 18: 2001-2015
  • Scourfield, D.J. 1947. A short spined Daphnia presumably belonging to the "longispina" group - D. ambigua n.sp. J Quekett Micros Club 11: 127-131
  • Louette, G., De Bie, T., Vanderkerkhove, J., Declerck, S. & De Meester, L. 2007. Analysis of the inland cladocerans of Flanderns (Belgium) - Inferring changes over the past 70 years Belg. J. Zool. 137 (1): 117-123
  • Dumont, H.J. 1974. Daphnia ambigua Scourfield, 1947 (Cladocera: Daphnidae) on the European continent Biol. Jaarb. Dodonaea 42: 112-116
  • Fox, H.M. 1948. A pus and a rare cladoceran in Britain Nature 162
  • Nilssen, J.P. 2009. Områder med høy akvatisk biodiversitet og uvanlige artskombinasjoner i Aust-Agder; med særlig henblikk på mikrokrepsdyr, samt spesielt bevaringsverdige innsjøtyper, dammer og våtmarker. Müller--Sars Selskapet. Rapport nr. 7 – 2009. 44 s. (ISBN: 978-82-8030-016-4.)
Naturtyper
 • klar moderat kalkfattig innsjø

  Fremtidig

 • klar intermediær innsjø

  Fremtidig

 • kalkfattig humussjø

  Fremtidig

 • moderat kalkfattig humussjø

  Fremtidig

 • intermediær humussjø

  Fremtidig

 • Ferskvannssystemer

  Fremtidig

 • klar kalkfattig roligflytende elv

  Fremtidig

 • humøs kalkfattig roligflytende elv

  Fremtidig

 • humøs moderat kalkfattig rolig-flytende elv

  Fremtidig

 • klar moderat kalkfattig roligflytende elv

  Fremtidig

 • klar roligflytende kalkrik elv

  Fremtidig

 • klar kalkfattig innsjø

Innenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde primært i store og små innsjøer. I Europa forekommer den primært i grunne dammer (fiskedammer, grunne vannbasseng), vannreservoarer, grøfter og roligflytende elvepartier. Den lever vanligvis pelagisk (i åpne vannmasser), men kan også forekomme på grunt vann (litoralen), mellom vannvegetasjon over innsjøbunnen.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

 • Utilsiktet spredning - Fra jakt og fiske

 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

 • Utilsiktet spredning - Fra kunstige dammer

 • Utilsiktet spredning - Fra akvarier