NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Dodecastichus inflatus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

I likhet med andre rotsnutebillearter, vil også denne arten snart dukke opp i Norge som en følge av økt handel med grøntanleggsplanter. Den vil trolig ikke utgjøre noen stor økologisk risiko mtp vertsplanter og utviklingstid.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke påvist i Norge, men sprer seg i Europa som en følge av økt handel med grøntanleggsplanter. Det er trolig kun et tidsspørsmål før arten kommer til norske hager og grøntanlegg.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har sin naturlige utbredelse i Sør-Polen (Karpaterna) og i de østlige delene av Alpene, nordover gjennom Østerrike til tyske Bayern . Populationer utenfor dette området lever ofte i grøntanleggsmiljøer (Fägerström et al. 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Fägerström, C., Kärnestam, E. & Anderson, R 2010. Nya och förväntade öronvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnadsbuskar i Sverige. [New and expected weevils (Coleoptera: Otiorhynchini) on ornamental shrubs in Sweden.] Entomologisk Tidskrift 131 (1): 37-48
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Levende vedaktige planter

Arten er polyfag. En nær slekting av arten, Dodecastichus mastix, oppgis å gå på liguster, syrin og kornell. D.inflatus har trolig kommet til Sverige via importerte planter fra bl.a. Polen (Fägerström et al. 2010).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)