NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bemisia tabacibomullsmellus

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er en alvorlig skadegjører i norske veksthus. Første rapport om bomullsmellus i norske veksthus var i 1987. I 2003 ble den funnet i 15 % av 59 undersøkte gartnerier. Litt over 1/3 av funnene ble gjort på importert plantemateriale, resten ble funnet på norskproduserte planter. Dette tyder på at arten finnes i det norske veksthussystemet, men i noe begrenset omfang. Arten svekker planten ved rask formering, og suger ut plantesaft som fører til misvekst hos blader og nyskudd hos planten. Bomullsmellus har lang forventet levetid i Norge og kan overføre virus som også kan infisere naturlige planter i Norge. Den er således vurdert til høy risiko.

Først observert i Norge
Ukjent (veksthus) - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Ukjent (veksthus) - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom
Kom til Norge fra
 • Annet sted

Europa

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1987 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Kommentar
  Forekommer i veksthus over hele landet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sundbye, Anette, Johansen, Nina Svae 2005. Bomullsmellus Mattilsynet. Infoserie om karanteneskadegjørere. 4 pp.
  • Johansen, Nina Svae, Andersen, Arild, Nordhus, Einar G., Bone, Karen R. 2003. Diagnostikk og kartlegging av Bemisia tabaci Rapport 2003. Utarbeidet av Planteforsk Plantevernet på oppdrag fra Mattilsynet 18 pp.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)