NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Salvelinus namaycushcanadarøye

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Avhengig av spredning med mennesker og i noen grad sekundær spredning innen vassdrag fra utsatt bestand.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kunnskap om artens økologi - vil trives i norske ferskvann i overskuelig framtid.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Data foreligger ikke. Sspredning mellom vassdrag skyldes for øvrig mennesker.

c Naturtypekolonisering

 • Canadarøya vil potensieltkunne kolonsere i et stort antall norske oligo-mesotrofe innsjøer, helst større og dypere innsjøer.

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Canadarøya hører hjemme i den nordlige delen av Nord-Amerika, fra Alaska gjennom Canada til de store sjøene i det nordlige USA. Den brukes som damfisk flere steder i Europa og er satt ut i flere alpesjøer. Siden 1960 er den satt ut eller blitt spredt til ca 30 innsjøer i Sverige. I Norge er den registrert i ni vatn i Nord-Trøndelag, og den er satt ut i Nøklevann, Helgern og Lutvann ved Oslo. Alle bestandene vurderes som tynne. Det hevdes også at den er registrert i Maridalsvann ved Oslo, men overvåkingsprøvefiske har ikke gitt fangst av canadarøye. Ingen kjent spredning de siste 20 år

Canadarøya gyter og lever hele livet i innsjøer. Den er fiskespiser i de frie vannmasser, og kan derved påvirke pelagisk småfisk.Den foretrekker kalde og dype sjøer, men det er usikkert i hvilken grad den klarer å etablere seg i grunnere sjøer hos oss. Ungfisken lever på dypt vann, mens større individ gjerne søker bytte i de øvre vannlag. Føden hos ungfisk er insektlarver og dyreplankton, men fisken vokser raskt og går som regel tidlig over på fiskeføde hvis det finnes tilgjengelig byttefisk. Hvis egnet byttefisk ikke finnes, kan den fortsette å spise dyreplankton og bunndyr, og stagnere i vekst.

Canadarøye kom til norske vassdrag da yngel fra et svensk klekkeri ble satt ut i Rømmervatna, Kvesjøen og Murusjøen i Lierne i 1971-72. I dag formerer fisken seg i alle disse vatna. Dette vassdraget drenerer østover til svenske Ångermanälven, slik at videre spredning i Norge ikke kunne skje uten menneskelig hjelp. I dag er imidlertid arten registrert i ni innsjøer i Nord-Trøndelag. I tillegg til de nevnte er dette Ausetvatn og Buan-Almovatn i Stjørdal, Langfylltjønna i Levanger, samt de store regulerte innsjøene Tunnsjøen og Limingen i henholdsvis Lierne og Røyrvik kommuner. Det er usikkert i hvilken grad det forekommer gyting og formering i disse lokalitetene. Av to canadarøyer på ca 1,2 kg som ble fanget i Ausetvatnet 2006, var den ene en kjønnsmoden hann og den andre en umoden hunn. Det er så langt ikke registrert rekruttering i dette vatnet. Det er usikkert hvordan spredningen i Nord-Trønedlag har skjedd, men sannsynligvis har fiskeinteresserte bidratt i noen av tilfellene. Det kan også være mulig at yngel av canadarøye ved en feil har fulgt med aureyngel levert fra klekkerier der man produserer begge arter.

Først observert i Norge
Nord-Trøndelag - 1971
Første observerte etablering i Norge
Nord-Trøndelag - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1971 - 1972
  Fylkesforekomst
  • Nord-Trøndelag
  Kommentar
  Tre innsjøer i N-T.

 2. Periode
  1970 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  Noen innsjøer

 3. Periode
  2000 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Nord-Trøndelag
  Kommentar
  Utsetting i noen få innsjøer

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Canadarøye har en liten utbredelse i dag, og fremtidig spredning kan kun skje ved ulovlige utsettinger. Dette har det vært eksempel på i Nord-Trøndelag i løpet av de siste årene, så en kan ikke se bort fra videre spredning. Den danner heller ikke særlig sterke bestander der hvor den i dag er etablert.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur
  • Berger, H.M., Hesthagen, T.H., Fløystad, L., Jensås, J.G. & Hamstad, A. 2004. Fiskebestander i Ausetvatnet, Buan-Almovatnet og Liavatnet i Gråelvavassdraget i Nord-Trøndelag, med vekt på introduksjon av kanadarøye (Salvelinus namaycush) NINA Oppdragsmelding 828: 1-33
  • Bakke, T.A., Jansen, P., Grande, M. 1992. The susceptibility of Salvelinus namaycush (Walbaum) to Gyrodactylus salaris Malmberg (Platyhelminthes; Monogenea) under experimental conditions. Fauna Norvegica Serie A 13: 1-7
  • Sandlund, O.T., Berger, H.M., Rikstad, A. 2006. Kanadarøye Fremmed art Salvelinus namaycush
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. 5. reviderte utgave.
  • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.). 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna.
  • Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2007. Non-native freshwater fishes in Norway: history, consequences and prospects. Journal of Fish Biology 71 (Supplement D):: 173-183
  • Bergwall, L. & Berglund, A. 2010. Fiskundersökningar i Ånnsjön. Effekter av introducerad kanadaröding (Salvelinus namaycush) samt resultat av decimeringsfiske och fiskinventeringar 1992-2009. Rapport. Länsstyrelsen Jämtlands län. Östersund. 57 s + 4 bilag
  • Langeland, A. 1994. Successful introduction of lake trout (Salvelinus namaycush) in three Norwegian lakes. I: Rehabilitation of Freshwater Fisheries. I.A. Cowx (ed.). Fishing News Books, UK 289-292
  • Langeland, A. 1992. Kanadarøye - biologi og konsekvenser ved utsetting i Norge. NINA Forskningsrapport 23: 1-22
 2. URI

  • http://ofaforum.no/forum/viewtopic.php?t=89&sid=cc77471b564b10e7c79f85e3ea12c06e
Naturtyper
 • klar kalkfattig innsjø

 • klar moderat kalkfattig innsjø

 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Tilsiktet utsetting - Til å øke jakt- og fangstmuligheter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med fisk

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)