NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pseudodactylogyrus bini

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Basert på undersøkelse av noen ål fra Glomma

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Parasitten vil leve i ål så lenge det finnes ål i Norge. Ål er imidlertid en truet art og ålebestandene har blitt sterkt redusert de siste 2-3 tiår. Vi regner likevel med at det vil være ål tilstede, selv om det er få, i norske vassdrag også om 1000 år.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Pseudodactylogyrus bini lever på gjellene til ål i ferskvann og spredningen er avhengig av vandringshastigheten til ål mellom vassdrag. Parasitten tåler i liten gad brakkvann i flere dager og spredning vil derfor trolig gå sakte.

c Naturtypekolonisering

 • Parasitten infiserer ål i ferskvann

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Truet art / nøkkelart - Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Pseudodactylogyrus bini er en haptormark (Monogenea) som lever på gjellene til ål. Parasitten legger egg som klekker til en larve som infiserer en ål. Parasitten har en direkte livssyklus uten mellomverter. P. bini ble introdusert flere ganger fra Asia til Europa på 1970- og 1980-tallet. Parasitten ble først påvist i Sovjet på slutten av 1970-tallet og senere påvist i flere europeiske land som Frankrike, Italia og Ungarn på slutten av 1980-tallet. P. bini ble påvist i Danmark i 1985/6. Parasitten ble påvist på ål i Glomma i 1997 og kun blitt påvist i denne elven. Det er sannsynlig at parasitten har blitt spredt videre, men dette blir ikke dokumentert på grunn av manglende undersøkelser. Parasitten vil leve i ål så lenge det finnes ål i Norge. Ålebestandene har imidlertid blitt sterkt redusert de siste 2-3 tiår, og ål er en truet og rødlistet art. Vi regner likevel med at det vil være ål til stede, selv om det er få, i norske vassdrag også om 1000 år.

Først observert i Norge
Glomma - 1997
Første observerte etablering i Norge
Glomma - 1997
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 16.07.1997
  Sted
  Glomma
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  20
  Antall forekomster
  1

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

P. bini ble introdusert flere ganger fra Asia til Europa på 1970- og 1980-tallet. Parasitten ble først påvist i Sovjet på slutten av 1970-tallet og senere påvist i flere europeiske land som Frankrike, Italia og Ungarn på slutten av 1980-tallet. P. bini ble påvist i Danmark i 1985/6.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mo, T.A. and Sterud, E. 1998. First observations of Pseudodactylogyrus spp. and other parasites in wild eel (Anguilla anguilla) in Norway. Bulletin of the Scandinavian Society for Parasitology 8: 1-5
Naturtyper
 • ytre vev hos ferskvannsfisk

Pseudodactylogyrus bini lever på gjellene til ål i ferskvann. Parasitten tåler i liten grad brakkvann. Parasitten legger egg og har en direkte livssyklus uten mellomverter.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent