NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pseudodactylogyrus anguillae

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Pseudodactylogyrus anguillae vil leve hos ål så lenge det finnes ål i Norge. Ål er imidlertid en truet art og ålebestandene har blitt sterkt redusert de siste 2-3 tiår. Vi regner likevel med at det vil være ål tilstede, selv om det er få, i norske vassdrag også om 1000 år.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Pseudodactylogyrus anguillae lever på gjellene til ål i ferskvann og spredningen er avhengig av vandringshastigheten til ål mellom vassdrag. Parasitten tåler brakkvann i flere dager og saltvann i noen timer.

c Naturtypekolonisering

 • Parasitten infiserer ål i ferskvann

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Truet art / nøkkelart - Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Pseudodactylogyrus anguillae er en haptormark (Monogenea) som lever på gjellene til ål. Parasitten legger egg som klekker til en larve som infiserer en ål. Parasitten har en direkte livssyklus uten mellomverter. P. anguillae ble introdusert flere ganger fra Asia til Europa på 1970- og 1980-tallet. Parasitten ble først påvist i Sovjet på slutten av 1970-tallet og senere påvist i flere europeiske land som Frankrike, Italia og Ungarn på slutten av 1980-tallet. P. anguillae ble påvist i Danmark i 1985/6. I Norge ble parasitten første gang påvist i et åleoppdrettsanlegg i 1987, og senere på vill ål i Årungen i 1996 og i Glomma i 1997. Det er sannsynlig at parasitten har blitt spredt videre, men dette blir ikke dokumentert på grunn av manglende undersøkelser. Parasitten vil leve i ål så lenge det finnes ål i Norge. Ålebestandene har imidlertid blitt sterkt redusert de siste 2-3 tiår, og ål er en truet og rødlistet art. Vi regner likevel med at det vil være ål til stede, selv om det er få, i norske vassdrag også om 1000 år.

Først observert i Norge
Østfold - 1987
Første observerte etablering i Norge
Årungen - 1996
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1987 - 1987
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  2500
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  I et oppdrettsanlegg

 2. Periode
  - 26.09.1996
  Sted
  Årungen
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  35
  Antall forekomster
  1

 3. Periode
  - 16.07.1997
  Sted
  Glomma
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  25
  Antall forekomster
  1

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

P. anguillae tåler brakkvann og forholdsvis salt vann og kan trolig spres langs kysten til elver og innsjører med vandrende ål.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

P. anguillae ble introdusert flere ganger fra Asia til Europa på 1970- og 1980-tallet. Parasitten ble først påvist i Sovjet på slutten av 1970-tallet og senere påvist i flere europeiske land som Frankrike, Italia og Ungarn på slutten av 1980-tallet. P. anguillae ble påvist i Danmark i 1985/6.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mo, T.A. and Sterud, E. 1998. First observations of Pseudodactylogyrus spp. and other parasites in wild eel (Anguilla anguilla) in Norway. Bulletin of the Scandinavian Society for Parasitology 8: 1-5
  • Mo, T.A., Håstein, T. and Lunder, T. 1988. Pseudodactylogyrus-en problemparasitt i åleoppdrett. Norsk Fiskeoppdrett 13 (9): 30-31
Naturtyper
 • ytre vev hos ferskvannsfisk

Pseudodactylogyrus anguillae lever på gjellene til ål i ferskvann. Parasitten tåler brakkvann i flere dager og saltvann i noen timer. Parasitten legger egg og har en direkte livssyklus uten mellomverter.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra akvakultur

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)