NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anguillicoloides crassus

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,4d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Anguillicoloides crassus vil leve i ål så lenge det finnes ål i Norge. Ål er imidlertid en truet art og ålebestandene har blitt sterkt redusert de site 2-3 tiår. Selv om ål forsvinner fra en del vassdrag kan det ikke utelukkes at A. crassus tilpasser seg nye verter slik at den likevel overlever.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Mye tyder på at spredningen av Anguillicoloides crassus mellom vassdrag langs kysten av sør-Norge har gått forholdsvis fort etter at parasitten ble spredt til vill ål. Det finnes imidlertid ingen undersøkelser som kan gi informasjon av den faktiske spredningshastigheten. Spredningshastigheten er avhengig av vandringsmøsteret til vertene, først og fremst ål. Denne hastigheten er trolig variabel avhengig av landsdel og vanntemperatur. Spredningshastigheten vil trolig avta nordover (langs kysten) på grunn av fåtallige ålebestander og lavere vanntemperatur.

c Naturtypekolonisering

 • Voksne Anguillicoloides crassus lever i svømmeblæra hos ål i ferskvann og tildels i brakkvann. Parasittens larver lever i ulike vertebrater og invertebrater i ferskvann.

Kriteriedokumentasjon

Anguillicoloides crassus ble introdusert til Sør-Europa fra Asia rundt 1980. Deretter har parasitten spredt seg gradvis nordover. I Norge ble A. crassus første gang påvist i oppdrettsål i 1993 og i vill ål i 2008. A. crassus bruker ål som sluttvert. Voksne parasitter lever og formerer seg i ålens svømmeblære. Her legger parasitten egg som føres ut med ålens avføring (ål er fysostom, dvs. at det går en kanal fra svømmeblæra til fordøyelsessystemet). Eggene klekker før eller like etter at de kommer ut i vann med avføringen. Et stort antall akvatiske invertebrater og vertebrater fungerer som mellomverter og transportverter. Ål blir infisert ved å spise infiserte mellomverter eller transportverter. A. crassus ble trolig først introdusert til vassdrag i Sørøst-Norge. Deretter har parasitten trolig blitt spred til vassdrag langs kysten med vandrende infisert ål. Så langt (2011) har kommet til vassdrag i nærheten av Stavanger. Det forventes at parasitten spres videre nordover. Spredningshastigheten vil trolig avta på grunn av fåtallige ålebestander og lavere vanntemperatur. A. crassus spiser blod og ålens svømmeblære kan være blodfylt. Ål kan dø eller bli sterkt svekke av infeksjonen og parasitten har trolig bidratt til at ålebestandene har blitt sterkt redusert de siste 2-3 tiår, og til at ål nå er en truet og rødlistet art.

Først observert i Norge
Østfold - 1993
Første observerte etablering i Norge
Drammenselva - 2008
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1993 - 1993
  Sted
  "Marigold"
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  50
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Forekom i et åleoppdrttsanlegg

 2. Periode
  2008 - 2008
  Sted
  Drammenselva, Imsa
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Rogaland
  Antall individer
  100
  Antall forekomster
  2

 3. Periode
  2009 - 2009
  Sted
  Nidelva
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall individer
  20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vil trolig bli spredt til ål i elver oppover langs kysten

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Parasitten ble introdusert fra Asia (trolig Taiwan) til Europa rundt 1980. A. crassus ble oppdaget i Italia og i sydlige Tyskland tidlig på 1980-tallet og koloniserte deretter de fleste europeiske land. A. crassus ble påvist i Danmark i 1986 og i Sverige i 1987.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mo, T.A. 2009. Dødelig asiatisk åleparasitt spres i norsk fauna. Norsk Veterinærtidsskrift 121: 350-353
  • Mo, T.A. and Steien, S.H. 1994. First observation of the eel swimbladder nematode Anguillicola crassus in Norway. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 14: 163-164
Naturtyper
 • indre vev hos ferskvannsfisk

 • indre vev hos akvatiske invertebrater

 • indre vev hos marine fisk

Anguillicoloides crassus bruker ål som sluttvert. Parasitten lever i ålens svømmeblære. Her legger den egg som føres ut med ålens avføring (ål er fysostom, dvs at det går en kanal fra svømmeblæra til fordøyelsessystemet). Eggene klekker før eller like etter at de kommer ut i vann med avføringen. Et stort antall akvatiske invertebrater og vertebrater fungerer som mellomverter og tranpsportverter. Ål blir infisert ved å spise infiserte mellomverter eller transportverter.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra akvakultur

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10