NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Diadumene lineata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Svært sparsomme data fra Norge. Ble trolig introdusert til Europe i slutten av 19 århundre (Manuel, 1988)

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Funn referert av Husa et al (2011). Data for antall er svært usikkert.

Regnes som euryhalin og eurytemperert og hardfør for uttørking og lave temperaturer (Schick and Lamb, 1977).

Forventet levetid konklusjon >50 år år
Grunnlag for forventet levetid

Autøkologisk vurdering av krav til livsbetingelser.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 0,1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten forplanter seg ved deling (Manuel 1981, Eno m.fl. 1997). Spredning skjer ved å feste seg til skip og flyteobjekter. Det er derfor her anslått en svært lav spredningshastighet. Det er bare kjent funn fra Egersund. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at arten har spredd seg i Norge.

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Usikkert
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Mangler data. Har ikke blitt dominerende i områder hvor den har etablert seg i Europa.

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn, intertidal, subtidal.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Diadumene lineata er en liten sjøanemone med naturlig opprinnelse i nordvestlige Stillehav. Den ble trolig introdusert til Europa i slutten av 19 århundre og finnes nå gjennom hele det vestlige Europa. I Norge er arten påvist ved Egersund i Rogaland. Arten har vært søkt etter ved undersøkelser i Hordaland og Rogaland i 2010 og 2011, men ikke funnet. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at arten har spredd seg i Norge.

Arten finnes på hardbunn i fjæra og på grunt vann. Den er en euryhalin brakkvannsart. Den kan etablere seg i artsfattige ferskvannspåvirkede områder, men klarer seg dårlig ved salinitet under 12 psu.

Arten forplanter seg ved deling. Spredning skjer ved å feste seg til skip og flyteobjekter. Det er derfor her anslått en svært lav spredningshastighet.

Det er ikke kjent særlige økologiske effekter av arten.

Først observert i Norge
Rogaland - 2010-
Første observerte etablering i Norge
Rogaland - 2010-
Naturlig opprinnelse
 • Stillehavet Nord

Stillehavet, Japan (Williams 1988)

Funn i Norge: Moen, http://www.marinbi.com/cnidaria/engindex.htm, Husa et al (2011)

Synonym: Haliplanella lineata, Haliplanella luciae

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Sannsynligvis sekundærspredning i Europa

Stephensen (1935), Williams (1973)

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2005 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Ukjent antall individer og forekomster

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Påvist ved Egersund i Rogaland (Erling Svensen, sitert i Husa m.fl. 2011). Arten har vært søkt etter ved undersøkelser i Hordaland og Rogaland i 2010 og 2011, men ikke funnet (Husa m.fl. 2011, 2012)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Finnes langs den amerikanske stillehavskysten og på østkysten fra Massachusets til Florida (Cohen, 2005). Ble trolig introdusert til Europa i slutten av 19 århundre (Manuel 1988). Er nå utbredt gjennom hele det kontinentale Europa (Eno m.fl. 1997).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Eno, N.C., Clark, R.A. & Sanderson, W.G. 1997. Non-native marine species in British waters: a review and directory. Peterborough: Joint Nature Conservation Committee.
  • Husa, V., Heggøy, E., Agnalt, A.L., Sjøtun, K., Svensen, R., Iversen, K.R. og Alvestad, T. 2012. Overvåking av fremmede marine arter Prosjektrapport, Rogaland
  • Moen, F.E. 2011.
  • Manuel, R.L. 1988. British Anthozoa (Coelenterata: Octocorallia and Hexacorallia): keys and notes for the identification of the species
  • Husa, Vivian Heggøy, Erling Sjøtun, Kjersti Agnalt, Ann Lisbeth Johansen, Per-Otto Glenner, Henrik Hatlen, Kristin 2011. Overvåkning av marine introduserte arter - et piøotprosjekt i Hordaland Havforskningsinstituttet 71
  • Cohen, A.N. 2005. Guide to the Exotic Species of San Francisco Bay. San Francisco Estuary Institute, Oakland, CA.
  • Shick J.M. and Lamb, A.N. 1977. Asexual Reproduction and Genetic Population Structure in the Colonizing Sea Anemone Haliplanella luciae Biological Bulletin 153: 604-617
  • Anon 2012. Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland
  • Williams, R.B. 1973. The significance of saline lagoons as refuges for rare species. Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society 22: 387-393
  • Barnes, R.S.K. 1994. The brackish-water fauna of northwestern Europe
 2. Personer

  • Jelmert, Anders
Naturtyper
 • poll

  Fremtidig

 • littoralbasseng

  Fremtidig

 • Konstruert saltvannsbunn

 • eufotisk brakkvannsfastbunn

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • eufotisk normal sterk energi saltvannsfastbunn

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med påvekst på skip

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt