NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Edwardsiella lineata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

I øpet av 2008 ble det funnet at mellom 0 og 6.3 % av observerte M. leidyi var parasitert av E. lineata (Selander et al, 2010).

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Svært usikkert anslag basert på Selander et al. (2010).

Forventet levetid konklusjon Usikkert år
Grunnlag for forventet levetid

Manglende data om infeksjonsrate, forekomst, osv. Vil lett kunne forflytte seg inn i norske farvann fra europeiske resevoirer.(A.Jelmert)

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 30
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kan følge den norske kyststrømmen (A.Jelmert)

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge.

Edwardsiella lineata er en hydroide som veksler mellom et larvestadium hvor den parasitterer ribbemaneter og et fastsittende stadium på hardbunn. Arten er spesielt påvist som parasitt på den fremmede ribbemaneten Mnemiopsis leidyi, men den er ikke vertsspesifikk og infiserer bl.a. stedegne Beroe-arter. Vekst og overlevelse i Beroe ser imidlertid ut til å være betydelig dårligere enn hos M. leidyi. Arten har sannsynligvis samme opprinnelsesområde som M. leidyi (amerikansk østkyst). Den er påvist i Sverige og kan forventes å følge ribbemaneter som kommer inn i norsk farvann med kyststrømmen.

Artens spredning kan forventes å følge bestander av Mnemiopsis leidyi. I år med store framstøt av M. leidyi i kyststrømmen kan spredningen være stor. Den vil ventelig profitere på økte sommer-, og ikke minst vintertemperaturer i sjø. Det er dermed mulig den vil være avhengig av utviklingen av bestanden av M. leidyi.

Det er ikke kjent om adulte individer (hydroide-stadiet) har effekter på stedegen flora eller fauna. Sannsynligvis vil arten ha positiv effekt for økosystemet ved at den påvirker den introduserte verten Mnemiopsis leidyi negativt og kan bidra til å begrense denne.

Først observert i Norge
Vet ikke
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Sannsynligvis samme område som Mnemiopsis leidyi. ( Reitzel et al, (2007). Observert i svensk farvann (Gullmarsfjorden), Selander et al.( 2010).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Sannsynligvis samme område som Mnemiopsis leidyi. (A.Jelmert.) Observert i svensk farvann (Gullmarsfjorden), Selander et al.( 2010).

Tidligere økologisk risikovurdering

Arten er ikke beskrevet å ha negativ innvirkning på stedegne arter (Bumann and Puls,(1996), Selander et al, (2010)). Tvert i mot vil den sannsynligvis ha negativ innvirkning på den introduserte verten Mnemiopsis leidyi, og dermed positiv effekt på det hjemlige økossytemet .

Arten kan gi irriterende huduslett hos badende som kommer i kontakt med infiserte M. leidyi. (Freudenthal and Joseph, 1993)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kan forventes å følge bestander av Mnemiopsis leidyi. Vil ventelig sammen med verten profitere på økte sommer-, og ikke minst vintertemperaturer i sjø. Arten er ikke vertsspesifikk, og infiserer bl.a. Beroe-arter (Bumann & Puls 1999, Selander et al. 2012). Vekst og overlevelse i Beroe spp. ser imidlertid ut til å være betydelig dårligere enn hos M. leidyi. Det er dermed mulig den vil være avhengig av utviklingen av bestanden av M. leidyi.

Det er ikke kjent hva slags effekt voksne individer (Hydroide/sjøanemone-stadiet) har på stedegen flora eller fauna. Det er ikke funnet arbeider som har undersøkt dette.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Få kilder som har sett på geografisk forekomst. Sannsynlig opphavssted: M.leidyi's naturlige leveområde. Funnet bl a. i Sverige (Selander et al. 2012). Forventes å følge M. leidyi.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bumann, D. and Puls, G. 1966. Infestation with larvae of the sea anemone Edwardsiella lineata affects nutrition and growth of the ctenophore Mnemiopsis leidyi. Parasitology 113: 123-128
  • Freudenthal AR, Joseph PR 1993. Seabather's eruption N. Engl. J. Med. Aug. 19, 329(8): 542-544
  • Selander, E., Friis Møller, L., Sundberg, P. and Tiselius, P. 2010. Parasitic anemone infects the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in the North East Atlantic Biol. Invasions 12: 1003-1009
  • Fautin, D. 2011. Edwardsiella lineata (Verrill in Baird, 1873)
 2. Personer

  • Jelmert, Anders
Naturtyper
 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

  Fremtidig

 • eufotisk normal sterk energi saltvannsfastbunn

  Fremtidig

 • saltvannsbergvegger og grotter i den eufotiske sonen

  Fremtidig

 • eufotisk normalsalt vann

  Fremtidig

 • afotisk vann

  Fremtidig

 • indre vev hos marine invertebrater uten kalkskjellett

E. lineata veksler mellom parasittisk larvestadium inne i Ctenoporer og fastsittende hydroidestadium på hardbunn. Fast eller kunstig bunn.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra handel