NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Palaemon macrodactylus

Svartelistet

Høy risiko   HI:4,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon >50 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er fullt etablert i estuarier i omkring Nordsjøen. Den har vide toleranser for temperatur og saltholdighet. Det må forventes at den kan bli lenge i Norge også dersom den etablerer seg her.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 50
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har spredd seg fra estuarier i England (Thames, Orwell) til Tyskland (Weser, Bremerhaven) fra 1992 til 2004. Det gir en gjennomsnittlig spredningshastighet på ca. 50 km per år. Arten kan spre seg som larver med strøm fra et estuarie til et annet slik at hastigheten for naturlig spredning kan være høy (se Lavesque m.fl. 2010)

c Naturtypekolonisering

 • Estuarier med bløtt bunnsediment

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge.

Palaemon macrodactylus er en reke som er naturlig hjemmehørende i estuarier i Asia (Japan, Kina, Korea). Den er siden 1950-tallet blitt spredd til Australia, Amerika og fra 1990-tallet også til Europa. I Europa ble den først oppdaget i estuarier i England og Spania omkring 2000, men har der vært tilstede fra 1990-tallet. Kort tid etterpå ble den rapportert fra Belgia, Frankrike og Tyskland. Arten må nå regnes som fullt etablert i estuarier i omkring Nordsjøen. I Frankrike er den senere rapportert fra en rekke estuarier. Den er også spredd i Middelhavet.

Arten vil også kunne etablere seg i estuarier i Norge, særlig på Østlandet og Sørlandet. Det er sannsynlig at den introduseres med ballastvann (larver). Estuarier med skipshavner synes derfor å være spesielt utsatt. Men arten har også et naturlig spredningspotensiale ved at den har pelagiske larver som driver med strøm.

Arten forekommer i estuarier med bløtt bunnsediment. Den finnes fortrinnsvis ved moderat lav saltholdighet, men har vid toleranse for variasjoner i saltholdighet. Den kan også tolerere svært dårlige oksygenforhold, noe som synes å gi den konkurransefordel framfor naturlig forekommende arter.

Det er ikke rapportert om vesentlige effekter av arten selv i de områdene hvor den er blitt svært vanlig. Det er antatt at den vil konkurrere om føde med naturlig forekommende rekearter.

Reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Palaemon macrodactylus vil også kunne etablere seg i estuarier i Norge, særlig på Østlandet og Sørlandet. Det er sannsynlig at den er introdusert med ballastvann (larver). Estuarier med skipshavner synes derfor å være spesielt utsatt (Ashelby m.fl. 2004, Gonzales-Ortegon m.fl. 2007, Lavesque m.fl. 2010).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Palaemon macrodactylus er naturlig hjemmehørende i estuarier i Asia. Den ble overført til nordamerikansk vestkyst på 1950-tallet, Australia på 1970-tallet og syd-Amerika omkring 2000. I Europa ble den først oppdaget i estuarier i England og Spania omkring 2000 (Ashelby m.fl. 2004, Cuesta m.fl. 2004), men har der vært tilstede fra 1990-tallet (Worsfold & Ashelby 2008, Gonzales-Ortegon m.fl. 2007). Kort tid etterpå ble den rapportert fra Belgia (d'Udekem d'Acoz m.fl. 2005), Frankrike (Beguer m.fl. 2007) og Tyskland (Gonzales-Ortegon m.fl. 2007). I Frankrike er den senere rapportert fra en rekke estuarier (Lavesque m.fl. 2010). Den er også spredd i Middelhavet. En gjennomgang av spredningshistorikken er gitt av Lavesque m.fl. (2010). De peker på fire adskilte områder i Europa hvor det trolig har vært separate introduksjoner: (1) sydlige Nordsjøen med estuarier i sydøst-England, Nederland, Belgia og Tyskland, (2) Biskayabukten, (3) syd-Spania, (4) Svartehavet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Worsfold, T.M., Ashelby, C.W. 2008. Additional UK records of the non-native prawn Palaemon macrodactylus (Crustacea: Decapoda) Marine Biodiversity Records 1 (e48): 1-3
  • Cuesta, J.A., Gonzales-Ortegon, E., Drake, P., Rodriguez, A. 2004. First record of Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 (Decapoda, Caridea, Palaemonidae) from European waters. Crustaceana 77: 377-380
  • Gonzales-Ortegon, E., Cuesta, J.A., Shubart, C.D. 2007. First report of the oriental shrimp Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 (Decapoda, Caridea, Palaemonidae) from German waters Helgoländer Marine Research 61: 67-69
  • Gonzales-Ortegon, E., Cuesta, J.A., Pascual, E., Drake, P. 2010. Assessment of the interaction between the white shrimp, Palaemon longirostris, and the exotic oriental shrimp, Palaemon macrodactylus, in a European estuary (SW Spain) Biological Invasions 12: 1731-1745
  • Lavesque, N., m.fl. 2010. Recent expansion of the oriental shrimp Palaemon macrodactylus (Crustacea: Decapoda) on the western coasts of France Aquatic Invasions 5 (suppl. 1): S103-S108
  • Beguer, M., Girardin, M., Boet, P. 2007. First record of the invasive oriental shrimp Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 in France (Gironde Estuary) Aquatic Invasions 2: 132-136
  • Ashelby, C.W., Worsfold, T.M., Fransen, C.H.J.M. 2004. First records of the oriental prawn Palaemon macrodactylus (Decapoda: Caridea), an alien species in European waters, with a revised key to British Palaemonidae J. mar. Biol. Ass. U.K. 84: 1041-1050
  • d'Udekem d'Acoz, C., Faasse, M., Dumolin, E., de Blauwe, H. 2005. Occurrence of the Asian shrimp Palaemon macrodactylus in the southern bight of the North Sea, with a key to the Palamonidae of north-western Europe (Crustacea: Decapoda: Caridae) Ned. Faunist. Meded. 22: 95-111
Naturtyper
 • eufotisk bløt mellomfast bunn i brakkvann

 • naken løs eufotisk brakkvannsbunn

Palaemon macrodactylus synes hovedsakelig å være knyttet til estuarier (Gonzales-Ortegon m.fl. 2007, 2010, Lavesque m.fl. 2010). Den finnes fortrinnsvis ved moderat lav saltholdighet, men har vid toleranse for variasjoner i saltholdighet (Ashelby m.fl. 2004, Gonzales-Ortegon m.fl. 2010). Den kan også tolerere svært dårlige oksygenforhold, noe som synes å gi den konkurransefordel framfor naturlig forekommende arter (Gonzales-Ortegon m.fl. 2010)

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)