NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tricellaria inopinata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon < 10 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten forekommer i varme og tempererte havområder. Nærmeste kjente etablering er i syd-England. Trolig har arten små muligheter for å etablere faste bestander i Norge under dagens temperaturforhold.

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn og kunstige substrater på grunt vann

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge.

Tricellaria inopinata er et mosdyr med sannsynlig opprinnelsesområde i nordlige Stillehav. Arten forekommer i varme og tempererte havområder. I Europa ble den påvist i Middelhavet (Venezia) i 1982 og på Atlanterhavskysten på 1990-tallet. Arten er nå kjent fra Spania, Frankrike, sør-England, Belgia og Nederland. Nærmeste kjente etablering er i syd-England.

Trolig har arten små muligheter for å etablere faste bestander i Norge under dagens temperaturforhold.

Arten forekommer på hardbunn og kunstige substrater på grunt vann. Den tåler turbid vann, lave oksygenverdier og miljøgifter.

Arten konkurrerer om substrat og mat (filterføder) der den etablerer seg og kan fortrenge stedegne arter. Den konkurrerer godt i habitater med forringet vannkvalitet.

Naturlig opprinnelse

Sannsynligvis Stillehavet (Nord , Japan Taiwan), men noe usikkerhet om opprinnelig levested (Occhipinti Ambrogi, 1991; Dyrydna et al., 2000)

Kom til Norge fra

Dørstokkart (A. Jelmert)

Tidligere økologisk risikovurdering

Ikke kjent fullstendig økologisk risikovurdering, men en generell vurdering er gitt i DAISIE.

Reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Er euryhalin og eurytemperert. vil trolig kunne etablere seg i Norge ved varme somre, og milde vintre. Konkurrerer godt i habitater med forringet vannkvalitet (DAISIE)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

1982:Venezia, 1996: Atlanterhavskysten, 1998, Sørengland, 2000: Frankrike, Belgia, Nederland (Daisie Web-side)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Occhipinti Ambrogi, A. 1991. The spread of Tricellaria inopinata into the lagoon of Venice: an ecological hypothesis. Bulletin Société des Sciences Naturelles de lOest de la France, H.S. 1: 299-308
  • Occhipinti Ambrogi, A. and d'Hondt, J.L. 1994. The invasion ecology of tricellaria inopinata into the lagoon of Venice: morphological notes on larva and ancestrula. In: Hayward, P.J. and Taylor, P.D. (Eds) Biology and palaeobiology of bryozoans. [Proceedings of the 9th International Bryozoology Association Conference 1992] 139-144
  • Galil, B. and Occhipinti Ambrogi, A. 2006 (last Modified). DAISIE Fact-Sheet, Tricellaria inopinata
  • Dyrydna, P.E.J., Fairall, V.R., Occhipinti Ambrogi, A. and d'Hondt J.L. 2000. The distribution origin and taxonomy of Tricallaria inopinata (d'hondt and Occhipinti Ambrogi 1985), an invasive bryozoan new to the Atlantic Journal of Natural History 34: 1993-2006
 2. URI

  • Tricellaria inopinata (Fact sheet)
Naturtyper
 • Konstruert saltvannsbunn

  Fremtidig

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

  Fremtidig

 • poll

  Fremtidig

 • littoralbasseng

  Fremtidig

 • Hardbunn i marine systemer

 • flatt–sterkt hellende fast fjell i marine systemer

 • meget sterkt hellende fast fjell i marine systemer

 • vegger og overheng i marine systemer

 • brunalger

 • blokker i marine systemer

Fester seg også gjerne på kunstig hardbunn. Tåler turbid vann, lave oksygenverdier og miljøgifter (DAISIE)

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Kun i fremtiden)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år