NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bugula neritina

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Lite kvantitative data, men særlig COI haplotype (som er funnet i England,Wales og Belgia/Nederland) regnes som invasiv (Ryland et al., 2011)

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon < 10 år
Grunnlag for forventet levetid

Utilstrekkelige data til å angi invasjonssuksess i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 5
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Det finnes svært lite data for spredning. Trolig spres arten fortrinnsvis med fritidsbåter.

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn, som epibiont på makroalger og evertebrater

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge.

Bugula neritina er et mosdyr med noe usikker opprinnelse (trolig Amerika). Arten er kjent fra Sør-England og nylig også fra Skottland og Irland og Nederland. Den synes å ha spredd seg forholdsvis raskt i Storbritannia og langs kanalkysten. Data er usikre. Sannsynlig er arten underrapportert fra Europa.

Det er usikkert i hvilken grad arten vil kunne etablere seg i Norge. Sannsynligvis vil den være avhengig av økende vanntemperatur både om sommeren og vinteren.

Arten finnes på hardbunn på grunt vann og på konstruert substrat som brygger, pontonger, osv. Den opptrer også som påvekstorganisme på makroalger og invertebrater. Det er lite kjent om økologiske effekter av arten.

Arten blir mest sannsynlig spredd ved påvekst på større og mindre båter.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Linnaeus (1758) henviste til Ellis (1755) og oppga levested for Sertularia neritina (syn.) til Middelhavet og amerikanske havområder. Ellis oppga imidlertid levested som Amerika (Ryland et al, 2011)

Kom til Norge fra

Dørstokkart

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vil sannsynligvis være avhengig av økende vanntemperatur både om sommeren og vinteren for å kunne etablere større bestander i Norge (Ryland et al., 2011)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Linnaeus gav arten navnet Sertularia neritina for individer funnet i Middelhavet og Amerika. Gode beskrivelser på funn fra Middelhavet finnes bl.a. fra Occhipinti Ambrogi (1981) og Ryland et al, (2011)

To funn i Sør-England i 20 århundre, og i England, Skottland og Irland i det 21. århundre (Ryland et al., 2011). Funnet nord til Grevelingen i Nederland (Ryland, 2011). Data for arten er usikre. Sannsynlig er arten underrapportert fra Europa (Ryland et al., 2011)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ryland, J.S. 1960. The British species of Bugula (Polyzoa) Proceedings of the Zoological Society of London 134: 1469-7998
  • Occhipinti Ambrogi, A. 1981. Guide per il riscoscimento delle species animali delle acque lagunari e costiere italiane.
  • Ryland, J.S., Bishop, J.D.D., De Blauwe, H., Minchin, D., Wood, C.A. and Yunnie, A. L.E. 2011. Alien species of Bugula (Bryozoa) along the Atlantic coasts of Europe Aquatic Invasions Volume 6, Issue 1: 17-31
  • Prenant,M. and Bobin, G. 1966. Bryozoaires, deuxieme partie: Chilostomes Ancasca Faune de France 68: 1-647
Naturtyper
 • Konstruert saltvannsbunn

  Fremtidig

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

  Fremtidig

 • poll

  Fremtidig

 • littoralbasseng

  Fremtidig

 • blokker i marine systemer

  Fremtidig

 • flatt–sterkt hellende fast fjell i marine systemer

  Fremtidig

 • meget sterkt hellende fast fjell i marine systemer

  Fremtidig

 • vegger og overheng i marine systemer

  Fremtidig

Typisk forekommende på menneskeskapte strukturer, brygger, pontonger, osv.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Kun i fremtiden)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år