NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bursaphelenchus xylophilusfuruvednematode

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ac,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Arten ble spredt til Japan før 1905 og forekommer i dag i nesten hele landet (Futai 2008). Fra Japan er den spredt videre innen Asia til China i 1982 (Zhao et al 2008), Korea I 1988 (Shin 2008, Shin et al. 2009), Taiwan I 1985 (Li et al 1988), kontinentale Portugal I 1999 (Mota et al 1999), Madeira i 2009 (EC 2009) og med to utbrudd i Spania i 2008 og 2010 (EPPO 2010ab).

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten overføres med furubukker (slekten Monochamus). Nematoders insektassosiasjon er av gammelt datum og er kjent fra ca 30 000 år gamle insektfossiler i kvastein. Nematoders tilknytning til planter er selvsagt av enda eldre dato.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Nematoden har liten egen kapasitet til spredning. Man har vist at langdistansespredning med vektoren Monochamus alternatus fra 1,8 km (Takasu et al. 2000) til 3,3 km (Kawabata 1979). Ved transport av infisert ved i Kina indikerer simuleringsmodeller sprednings distanser på 111-339 km årlig (Robinet et al. 2009).

c Naturtypekolonisering

 • Skog og åpne landskap med nåletrær Pinus spp, og Picea spp.

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

h Introgresjon

 • Dokumentert i utlandet

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Bursaphelenchus xylophilus er vanlig forekommende i ulike furuarter i Nord-Amerika og i klimasoner med tillsvarende klima som I Norge. Parasitten ble spredt til Japan på begynnelsen av 1900-tallet og ble senere spredt til syd-Europa.Parasitten spres mellom trær ved hjelp av furubukker (slekten Monochamus). B. xylophilus er ennå ikke påvist i Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er allment forekommende I Nordamerika og i klimasoner med tillsvarende klima som i Norge (VKM 2008). Arten ble spredt til Japan før 1905 og forekommer i dag i nesten hele landet (Futai 2008). Fra Japan er den spredt videre innen Asia til China i 1982 (Zhao et al 2008), Korea I 1988 (Shin 2008, Shin et al. 2009), Taiwan I 1985 (Li et al 1988), kontinentale Portugal I 1999 (Mota et al 1999), Madeira i 2009 (Fonseca et al 2010) og med to utbrudd i Spania i 2008 og 2010 (EPPO 2010ab).

Naturtyper
 • tømmeropplag

 • levende eller nylig død bartreved

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Kun i fremtiden)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100