NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anguilla rostrataamerikansk ål

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:1,4d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

En undersøkelse med ål fra flere europeiske land har påvist 84 individer i Tyskland.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ikke ennå påvist.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data

Kriteriedokumentasjon

Det er ukjent om amerikansk ål kan etablere seg i Europa. Den kompliserte fortplantingsadferden med lange vandringer mellom salt- og ferskvann minsker sjansen for det, men arten deler gyteområde (Sargassohavet) med europeisk ål. Eventuelle re-stocking tiltak i Europa må ta hensyn til opprinnelsen dvs. artsidentiteten av re-stocking materialet.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Atlanterhavet Nord

Grønland, Kanada og sørover til Trinidad; gyter i Sargassohavet.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Ikke ennå påvist i Norge.

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Har blitt påvist i Tyskland og føres der som en ikke etablert, fremmed art ("Neozoon").

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

For tiden ikke etablert i Norge. 84 individer amerikansk ål ble funnet i Tyskland, både i oppdrettsanlegg og i naturlige vassdrag. Det antas at det ble foretatt utsettinger med amerikansk glassål mellom 1998 og 2002.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Frankowski J, Jennerich S, Schaarschmidt T, Ubl C, Juerss K, Bastrop R. 2009. Validation of the occurrence of the American eel Anguilla rostrata (Le Sueur, 1817) in free-draining European inland waters. Biological Invasions 11: 1301-1309
  • Wiesner C, Wolter C, Rabitsch W, Nehring S. 2010. Gebietsfremde Fische in Deutschland und Oesterreich und moegliche Auswirkungen des Klimawandels. BfN-Skripten 279: 1-192
 2. URI

  • www.fishbase.org
Naturtyper
 • Frie vannmasser i ferskvann

  Fremtidig

 • Frie vannmasser i marine systemer

  Fremtidig

 • Atlantisk vann

  Fremtidig

 • Kystvann

  Fremtidig

 • Grunt fjordvann

  Fremtidig

 • Nordsjøen

  Fremtidig

 • Skagerrak

  Fremtidig

 • boreale og alpine områder

  Fremtidig

 • Overgangsseksjon

  Fremtidig

 • Saltvannssystemer

  Fremtidig

 • Fjæresonesystemer

  Fremtidig

 • Ferskvannssystemer

  Fremtidig

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Tilsiktet utsetting - Forvaltningstiltak i forhold til andre arter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra akvakultur

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)