NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anguilla japonicajapansk ål

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:1,4di

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

Det finnes bare opplysninger om at arten har blitt funnet i Tyskland, kvantitative data er ikke oppgitt.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ikke ennå påvist.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data
Vert-parasitt-interaksjoner Truet art / nøkkelart - Har ikke data

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Det er ukjent om japansk ål kan etablere seg i Europa. Den kompliserte fortplantingsadferden med lange vandringer mellom salt- og ferskvann minsker sjansen for det. Imidlertid kan en effekt på den truete ålbestanden in Norge (Anguilla anguilla) ikke utelukkes, spesielt på grunn av svømmeblæreparasitten som har kommet til Europa med japansk ål og har etablert seg. Eventuelle re-stocking tiltak må ta hensyn til denne risikoen.

Naturlig opprinnelse
 • Stillehavet Nord

Japan, Taiwan, Korea, Kina and nordlige Filippinene. Gyter antakeligvis i de vestlige Marianene.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Ikke ennå påvist i Norge.

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Har blitt reportert fra Tyskland, men anses som ikke etablert / forsvunnet igjen. Risikoen ligger i svømmeblæreparasitten Anguillicola crassus som kan også smitte europeisk ål (Anguilla anguilla) og som har etablert seg i Europa. Parasitten kan utgjøre store økologiske og økonomiske skader, men effekten på bestand og reproduksjon av de europeiske ålbestandene beskrives som ukjent.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Har blitt raportert som rømt fra fangenskap/oppdrett i Tyskland på 1980-tallet. Anses nå i Tyskland som art med "ukjent status" eller art som er "ikke etablert/forsvunnet igjen".

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Geiter O, Homma S, Kinzelbach R. 2002. Bestandsaufnahme und Bewertung von Neozoen in Deutschland. Umweltbundesamt Texte 25/02: 1-220
  • Wiesner C, Wolter C, Rabitsch W, Nehring S. 2010. Gebietsfremde Fische in Deutschland und Oesterreich und moegliche Auswirkungen des Klimawandels. BfN-Skripten 279: 1-192
 2. URI

  • www.fishbase.org
Naturtyper
 • Frie vannmasser i marine systemer

  Fremtidig

 • Frie vannmasser i ferskvann

  Fremtidig

 • Atlantisk vann

  Fremtidig

 • Kystvann

  Fremtidig

 • Grunt fjordvann

  Fremtidig

 • Skagerrak

  Fremtidig

 • Nordsjøen

  Fremtidig

 • boreale og alpine områder

  Fremtidig

 • Overgangsseksjon

  Fremtidig

 • Ferskvannssystemer

  Fremtidig

 • Fjæresonesystemer

  Fremtidig

 • Saltvannssystemer

  Fremtidig

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Tilsiktet utsetting - Forvaltningstiltak i forhold til andre arter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra akvakultur

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)