NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aronia arbutifolia

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Har ikke data
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Har ikke data

Kriteriedokumentasjon

Rødsurbær Aronia arbutifolia er i raskt økende bruk som hagebusk og langs veianlegg. Den er ennå ikke dokumentert som forvillet, men vi rekner med at den allerede er det eller vil bli funnet innen meget kort tid.

Arten er en relativt langlevd busk med meget stor produksjon av saftige frukter. Disse er ettersøkt av fugl og kan spres over middels lange distanser (km). Arten har potensiale for etablering i en lang rekke skog- og kratt-typer over store deler av låglandet, kanskje nord til Trøndelag. Den kan føre til strukturendringer i naturtyper fordi den endrer balanseforholdene mellom planter som produserer saftige frukter og fuglene som delvis lever av disse.

Naturlig opprinnelse
  • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år
Vektorer
  • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

    (Kun i fremtiden)
  • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

    (Kun i fremtiden)
  • Utilsiktet spredning - Fra privathager

    (Kun i fremtiden)