NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Abies mariesii

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

"Mariesgran" eller "mariesedelgran" Abies mariesii kommer fra fjellstrøk i Sør-Japan, er svært sjelden plantet i Norge og trolig bare som prydtre. Arten frøformeres og frøene kan potensielt spres over en viss distanse med vind. Den ble først funnet frøforvillet i Ak Hurdal: Tømte i 2007, men foreløpig bare med frøplanter, og har ikke ennå etablert populasjon. Den forventes ikke å ekspandere sterkt eller å fortrenge andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Hurdal: Tømte - 2007
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Fjellstrøk i Sør-Japan.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2007 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

"Mariesgran" eller "mariesedelgran" Abies mariesii er svært sjelden plantet i Norge og trolig bare som prydtre. Den ble først funnet frøforvillet i Ak Hurdal: Tømte i 2007, men foreløpig bare med frøplanter.