NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Gyrodactylus salaris

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:3a,4d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Gyrodactylus salaris vil leve på laksefisk i Norge så lenge det finne det finnes laksefisk som kan være langtidsverter, i norske vassdrag. De fleste genetiske variantene av parasitten som er dødelige for laks, kan bli utryddet som følge av pågående og planlagte utryddelsestiltak.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Gyrodactylus salaris har hovedsakelig blitt spredt med flytting og utsetting av infisert laksefisk. Denne spredningen har blitt stanset på grunn av restriksjoner på flytting av fisk og krav til dokumentasjon på at fisk som flyttes ikke er infisert med G. salaris. Parasitten kan også bli spredt med infisert fisk som vandrer mellom vassdrag via brakkvann. På grunn av parasittens lave saltholdighetstoleranse skjer dette sjelden.

c Naturtypekolonisering

 • Gyrodactyls salaris lever på laksunger i elver. Spredningen til nye elver via flytting og utsetting av laksefisk er stanset gjennom ulike lover og forskrifter. Det forventes en reduksjon i forekomstarealet på grunn av ulike utryddelsestiltak.

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Elveløp

Kriteriedokumentasjon

Gyrodactylus salaris kom til Norge med innførsel av levende laksefisk fra Danmark og Sverige. I Norge ble parasitten første gang påvist i 1975. Funn av ulike genetiske varianter viser at G. salaris har blitt innført mange ganger til Norge. Parasitten ble først spredt til norske elver i forbindelse utsetting av laksunger. Senere har parasitten blitt spredt med infisert laksefisk som vandrer mellom elver i tilknytning til fjorder som tidvis har lav nok salinitet i overflatelaget til at parasitten kan overleve. Til nå (2012) har G. salaris blitt påvist på laksunger i 48 norske lakseelver. Dødeligheten blant laksunger i infiserte elver er svært høy, i gjennomsnitt dør 86 %. G. salaris vurderes som en av de største truslene mot villaksbestander, og kostbare tiltak er iverksatt for å utsydde parasitten fra elvene. Så langt (2012) har parasitten blitt utryddet fra 20 elver, mens 3 elver er under friskmelding og 11 elver er under behandling. Den videre spredningen av G. salaris til nye vassdrag har stanset som følge av strenge reguleringer og krav til dokumentasjon ved flytting av fisk.

Først observert i Norge
Sunndalsøra - 1975
Første observerte etablering i Norge
Lakselva, Misvær, Nordland - 1975
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1975 - 1975
  Sted
  Lakselva, Ranaelva
  Fylkesforekomst
  • Nordland

 2. Periode
  1978 - 1978
  Sted
  Vefsna
  Fylkesforekomst
  • Nordland

 3. Periode
  1979 - 1979
  Sted
  Skibotnelva
  Fylkesforekomst
  • Troms

 4. Periode
  1980 - 1980
  Sted
  Røssåga, Bjerka, Drevja, Fusta,Figga, Steinkjervassdraget, Batnfjordselva, Driva, Usma, Henselva, Rauma, Valldalselva
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland

 5. Periode
  1981 - 1981
  Sted
  Beiarelva, Litledalselva, Eidsdalselva, Norddalselva, Tafjordelva, Vikja
  Fylkesforekomst
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nordland

 6. Periode
  1982 - 1982
  Sted
  Skorga
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal

 7. Periode
  1984 - 1984
  Sted
  Aureelva, Vikelva
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal

 8. Periode
  1985 - 1985
  Sted
  Måna, Korsbrekkeelva
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal

 9. Periode
  1986 - 1986
  Sted
  Bævra
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal

 10. Periode
  1987 - 1987
  Sted
  Drammenselva, Lierelva
  Fylkesforekomst
  • Buskerud

 11. Periode
  1988 - 1988
  Sted
  Fættenelva, Langsteinelva
  Fylkesforekomst
  • Nord-Trøndelag

 12. Periode
  1989 - 1989
  Sted
  Bardalselva, Sannaelva, Storelva
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  • Nordland

 13. Periode
  1991 - 1991
  Sted
  Innfjordelva
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal

 14. Periode
  1992 - 1992
  Sted
  Hundåla
  Fylkesforekomst
  • Nordland

 15. Periode
  1993 - 1993
  Sted
  Slettenelva
  Fylkesforekomst

 16. Periode
  1996 - 1996
  Sted
  Lærdalselva, Leirelva
  Fylkesforekomst
  • Sogn og Fjordane
  • Nordland

 17. Periode
  2000 - 2000
  Sted
  Signaldalselva
  Fylkesforekomst
  • Troms

 18. Periode
  2001 - 2001
  Sted
  Lundelva
  Fylkesforekomst
  • Nord-Trøndelag

 19. Periode
  2002 - 2002
  Sted
  Halsanelva, Hestdalselva
  Fylkesforekomst
  • Nordland

 20. Periode
  2003 - 2003
  Sted
  Vesleelva
  Fylkesforekomst
  • Vestfold

 21. Periode
  2006 - 2006
  Sted
  Ranelva
  Fylkesforekomst
  • Nordland

 22. Periode
  2010 - 2010
  Sted
  Dagsvikelva, Nylandselva
  Fylkesforekomst
  • Nordland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gyrodactylus salaris er utryddet fra 20 elver i Norge. 3 elver er under friskmelding og 11 elver er under behandling (2012)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

G. salaris er spredt til elven Keret i Russland

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Johnsen,B.O., Møkkelgjerd,P.I. & Jensen,A.J. 1999. Parasitten Gyrodactylus salaris på laks i norske vassdrag, statusrapport ved inngangen til år 2000 NINA Oppdragsmelding 617: 1-129
  • Johnsen, B.O. 1978. The effect of an attack by the parasite Gyrodactylus salaris on the population of salmon parr in the river Lakselva, Misvær in Northern Norway Astarte 11: 7-9
Naturtyper
 • ytre vev hos ferskvannsfisk

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Abundans
  > 100