NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Crassostrea gigasstillehavsøsters

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4,4e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 4   Påvirke stedegne arter i betydelige deler av deres utbredelsesområde
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Etter en lang etableringstid I estuarie-orådet Oosterschelde i Nederland skjedde det en kraftig gyting i 1976, som førte til et individantall på ca. 70/m2 . I 1982 målte man opptil 50 larver per 100 liter vann, mens man bare målte 5 blåskjell-larver. I årene som har gått etter dette har C. gigas etablert seg som en svært viktig del av faunaen i Oosterschelde. Samtidig som antall individer av C. gigas har økt er antallet blåskjell og hjerteskjell redusert.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 50
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Stillehavsøsters har pelagiske larver som vil kunne spres langt med kyststrømmen. Det vil være overlevelsesevnen gjennom vinteren som bestemmer etablering.

c Naturtypekolonisering

 • Grunne områder med grusbunn hvor temperaturen om sommeren kommer over 20 varmegrader.

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

I 1979 ble det importert yngel av stillehavsøsters til Norge fra Storbritannia med sikte på å drive oppdrett. Omkring 1980 ble det registrert frittlevende østers ved Tysnes og Kragerø som i begge tilfeller ble knyttet til lokal oppdrettsvirksomhet. Fram til 2006 var dette eneste kjente funn i Norge, men i 2007 ble det påvist flere forekomster i Vestfold, senere også i Telemark, Aust-Agder og omkring Oslofjorden. I tillegg er det gjort enkeltfunn i Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Forekomstene ved Oslofjorden og på Sørlandet skyldes mest sannsynlig larvedrift fra bestander i Danmark eller Sverige og blir sett i sammenheng med spredningen av stillehavsøsters nordover i Europa.

Stillehavsøstersen har sitt naturlige kjerneområde rundt Japan. I 1902 ble den importert til Amerika for oppdrett, men etablerte seg noe senere i vill tilstand og forekommer nå over større områder. I Europa ble stillehavsøsters importert til Nederland for oppdrett i 1964 for å bøte på tap av europeisk østers. Import skjedde også til Storbritannia fra British Columbia i 1965 og til Frankrike fra Japan i 1966. Senere er stillehavsøsters importert flere ganger både fra Japan og British Columbia. I Danmark har stillehavsøsters vært satt i Limfjorden i 1972 og senere i Lillebelt. Klekkerier for kommersiel produksjon av stillehavsøsters er bygget opp en rekke steder i Europa. I dag er stillehavsøsters verdens viktigste dyrkede østersart.

I 1975 ble det for første gang observert ville bestander av stillehavsøsters ved Nederland. I senere år har det vært en eksposiv utvikling og spredning langs hele Nederlandskysten og nordover i Vadehavet til Danmark. I Sverige er stillehavsøstersen nå etablert langs hele vestkysten sør til Falkenberg. I Storbritannia ble frittlevende østers observert på vestkysten omkring 1990, men om dette kom fra larvetransport av yngel fra Frankrike eller fra egne utslipp er usikkert.

Stillehavsøstersen lever i grunne områder med sand- og grusbunn hvor temperaturen om sommeren kommer over 20 varmegrader. Den kan forekomme i høye tettheter (> 1000 ind/m2) og danne revformasjoner som overdekker bunnsubstratet fullstendig. Dette er kjent fra Vadehavet og forekommer også stedvis på svenske vestkyst. Revene endret habitatet totalt og gjør det i tillegg svært lite tilgjengelig. I Sverige er det observert at stillehavsøstersen i særlig grad fester seg på grunne blåskjellbanker på sandflater. Den overvokser der skjellet og fortrenger dette. Det er mistanke om at høy tetthet av stillehavsøsters kan påvirke artsdiversiteten i bunnområdet, men undersøkelser så langt har ikke tydet på dette. I Norge er rev ikke observert, men sannsynligheten for revdannelse må forventes å øke dersom det blir etablert flere og tettere bestander i norske kystområder.

Spredning i Norge vil trolig skje med larvedrift med strøm. Arten er avhengig av forholdsvis høye sommertemperaturer for vellykket gyting, og er samtidig følsom for lave vintertemperaturer. Den ser ut til å tåle moderat frost, men har hatt høy dødelighet i noen lokaliteter etter vintre med sterk/langvarig frost. Hvis sommertemperturen øker i fremtiden, vil en forvente hyppigere vellykkede gytinger.

Først observert i Norge
Tysnes og Kragerø - ca. 1980
Første observerte etablering i Norge
hele Østlandet til Kr.sand, Bergen - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Opprinnelig hadde stillehavsøstersen sitt kjerneområde rundt Japan, men i 1902 startet en import av yngel til vestkysten av Amerika fra Seattle til British Columbia i Canada. I 1930 ble naturlig yngleproduksjon observert og senere har arten spredt seg over større områder av den amerikanske vestkysten (Wolff & Reise 2002).

Klekkerier for kommersiel produksjon av stillehavsøsters ble bygget og i dag er stillehavsøsters verdens viktigste dyrkede østersart.

Den strenge vinteren i 1962-63 førte til massedød av europeisk østers i Nederland, For å bøte på dette tapet ble yngel av stillehavsøsters importert i 1964 (Drinkwaard 1999). I 1966 importerte Nederland også yngel fra Japan. Etter som importen var suksessrik ble også voksne skjell importert fra British Columbia i 1971. I 1975 ble det for første gang observert ville bestander av arten og senere har det så vært en eksposiv utvikling. langs hele Nederlandskysten . Import av yngel skjedde også i Frankrike direkte fra Japan i 1966, først og fremst til kysten av Bretagne, men i liten grad også til Midelhavskysten. Importen fra Japan opphørte i 1982 fordi det ble funnet en ny haplosporid parasitt i Japan (Drinkwaard 1999).

I Storbritannia startet importen av yngel i 1965; Her benyttet man seg av yngel fra British Columbia. I dag finnes det klekkerier spredt langs hele kysten av Storbritannia. Omkring 1990 ble frittlevende østers observert på vestkysten, men om dette kom fra larvetransport av yngel fra Frankrike eller fra egne utslipp er usikkert. Irland importerte yngel fra Storbritanna og fra en sped produksjon på 60 tonn i 1980 har produksjonen økt til 4500 tonn i 1980 (Drinkwaard 1999, Wolff & Reise 2002).

Yngel ble importert til Danmark og satt ut i Limfjorden for kommersiell utnyttelse i 1972. Senere importertes fra Flensburger Förde i Tyskland til Lillebelt i 1979, og i 1983 importerte man yngel også fra Storbritannia, Nederland og Frankrike (Lützen et al. 2011). I Sverige har arten etablert seg langs hele vestkysten sør til Falkenberg, og i visse sund med kraftig strøm i Bohuslän er tettheten så høy at det dannes rev.

Det har vært usikkerhet knyttet til C.gigas' forhold til "portugisisk østers" C.angulata, blant annet med risiko for introgresjon mellom dyrket (eller forvillet) C. gigas og C.angulata, som har vært ansett som truet (Huvet et al., 2000).

Det er nå slått fast at C.angulata er forskjellig fra C. gigas, men at .C.angulata er conspesifikk med bestander fra Taiwan, og at begge artene dermed er fremmede i Europa (Huvet et al., 2000).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Til Norge ble det importert yngel fra Storbtitannia i 1979. Fram til 2006 var det bare registrert to funn av frittlevende stillehavsøsters i Norge. Begge funnene ble knyttet til lokal oppdrettsvirksomhet. I 2007 ble det påvist flere større bestander i Vestfold og senere også i Telemark, Aust-Agder og omkring Olsofjorden (Bodvin m.fl. 2010b). I tillegg er det gjort enkeltfunn i Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. I Hordaland er det kjente funn fra Espevik på Tysnes hvor det tidligere foregikk østersoppdrett. Ett individ er funnet på Halsnøy sommeren 2010. Økningen i Oslofjorden og på Sørlandet skyldes mest sannsynlig larvedrift fra bestander i Danmark eller Sverige og blir sett i sammenheng med spredningen av stillehavsøsters nordover i Europa.

Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Stillehavsøsters ble vurdert til Svartelista 2007 og fikk da karakteristikken 'høy risiko' (Gederaas m.fl. 2007). Det er gitt en grov risikovurdering i henhold til en beregnet 'biopollution level index' (BPL) for regioner i Østersjøen (Zaiko m.fl. 2011).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Vestlandet, Sørlandet
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  Antall individer
  100000 - Mørketall: 25
  Utbredelsesområde
  7500 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er avhengig av forholdsvis høye sommertemperaturer for vellykket gyting, og er samtidig følsom for lave vintertemperaturer. Den ser ut til å tåle moderat frost, men har hatt høy dødelighet i noen lokaliteter etter vintre med sterk/langvarig frost. Dette ble blant annet observert etter vintrene 2009/2010 og 2010/2011. (Bodvin etal, 2011) Hvis sommertempertur økeri fremtiden, vil en forvente hyppigere vellykkede gytinger. Hvis vintertemperaturen øker i fremtiden vil en forvente mindre vinterdødelighet. Disse faktorene vil isåfall bidra til økende ekspansjon, og ikke minst fortetting av arten.

Arten er primært intertidal, og tidevannsforskjellen vil dermed i betydelig grad regulere hvor stort dybdeintervall arten vil "okkupere".

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Den strenge vinteren i 1962-63 førte til massedød av europeisk østers i Nederland, For å bøte på dette tapet ble yngel av stillehavsøsters importert i 1964. I 1966 importerte Nederland også yngel fra Japan. Etter som importen var suksessrik ble også voksne skjell importert fra British Columbia i 1971. I 1975 ble det for første gang observert ville bestander av arten, men etter 2000 har det vært en eksposiv utvikling i Vadehavet langs hele kysten av Nederland og videre til Tyskland og Danmark (Bodvin m.fl. 2010b).

Import av yngel skjedde også i Frankrike direkte fra Japan i 1966, først og fremst til kysten av Bretagne, men i liten grad også til Midelhavskysten. Importen fra Japan opphørte i 1982 fordi det ble funnet en ny haplosporid parasitt i Japan.

I Storbritannia startet importen av yngel i 1965; Her benyttet man seg av yngel fra British Columbia. I dag finnes det klekkerier spredt langs hele kysten av Storbritannia. Omkring 1990 ble frittlevende østers observert på vestkysten, men om dette kom fra larvetransport av yngel fra Frankrike eller fra egne utslipp er usikkert. Irland importerte yngel fra Storbritanna og fra en sped produksjon på 60 tonn i 1980 har produksjonen økt til 4500 tonn i 1980.

Yngel ble importert til Danmark og satt ut i Limfjorden for kommersiell utnyttelse i 1972. Senere importertes fra Flensburger Förde i Tyskland til Lillebelt i 1979, og i 1983 importerte man yngel også fra Storbritannia, Nederland og Frankrike. I Sverige har arten etablert seg langs hele vestkysten sør til Falkenberg, og i visse sund med kraftig strøm i Bohuslän er tettheten så høy at det dannes rev (Bodvin m.fl. 2010b).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Wollf, Wim J., Reise, Karsten 2002. Oyster imports as a vector for the introduction of ailien species into northern and western European coastal waters E. Leppäkoski et al. Invasive Aquatic Species of Europe 193-205
  • Bodvin, T., Norling, P., Smit, A.W., Jelmert, A., Oug, E. 2010b. Mulige effekter av etablering av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Norge DN-utredning 1-2010: 19 s
  • Bodvin,T., Mortensen,S., Nordling, P., Espeland,S.H., Moy, F. og Jelmert, A. 2010. Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på utvalgte lokaliteter.
  • Miossec, L., Le Deuff, R.-M., Goulletquer, P. 2009. Alien species alert: Crassostrea gigas (Pacific oyster)
  • Crawford, C. 2003. Qualitative risk assessment of the effects of shellfish farming on the environment in Tasmania, Australia Coastal Management Volume 46, Issues 1–2: 47-58
  • Gederaas L., Salvesen I. og Viken Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 2007 Norwegian Black List. Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Artsdatabanken, Norway 151 s.
  • Bodvin, T., MoyF., Norling, P. and Jelmert, A. 2011. Winter mortality of Ostrea edulis and Crassostrea gigas. Some observations from the southern coast of Norway
  • Drinkwaard, A, C, 1999. Introductions and developments of oysters in the North Sea aera: a review Helgoländer Meeresuntersuchungen 52: 301-308
  • Bevanger, Kjetil 2005. Nye dyrearter i norsk natur 200
  • Zaiko, A., Lehtiniemi, M., Narscius, A., Olenin, S. 2011. Assessment of bioinvasion impacts on a regional scale: a comparative approach Biol. Invasions 13: 1739-1765
  • Huvet, A., Lapègue, Margoulas, A. and Boundry, P. 2000. Mitochondrial and nuclear DNA phylogeography of Crassostrea angulata, teh Portugese oyster endangered in Europa. Conservation Genetics 1(3): 251-262
Naturtyper
 • Atlantisk vann

 • Kystvann

 • Grunt fjordvann

 • Nordsjøen

 • poll

 • littoralbasseng

 • Kil

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • eufotisk bløt mellomfast bunn i salt vann

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100