NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Didemnum vexillum

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:3ac,4d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 3   I opptil 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Observasjoner fra andre områder i verden der arten har etablert seg.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 10
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det er ikke mulig å estimere spredningshastighet fra etablerte bestander på grunn av forvekslinger med andre nærstående arter. Det er sannsynlig at arten kan ha vært etablert lenge på mange steder hvor den nå er påvist. Verdien 10 km per år er satt på bakgrunn av at arten i utlandet har spredd seg raskt til nye områder. Arten kan spres med småbåter eller festet til flyteobjekter i sjøen (tauverk, blåser etc).

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn, grus og steinbunn, skjelloppdrett

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Kun utenlandsdata

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Fjæresone-sjø

Kriteriedokumentasjon

Arten er en dørstokkart.

Didemnum vexillum er et kolonidannende sekkdyr som vokser som et overtrekk på hardbunn og sand/steinbunn. Den forekommer videre på kunstig substrat i båthavner og akvakulturanlegg. Arten er kjent fra Nederland, Frankrike, Irland og Storbritannia. Den har trolig naturlig opprinnelse i Japan, men har blitt spredd til store deler av verden i tempererte kystområder. D. vexillum er beskrevet fra New Zealand, men det synes å være på basis av en introduksjon der. Artssystematikken i slekten Didemnum har vært uklar. Nyere molekylærgenetiske undersøkelser indikerer at to arter som er beskrevet fra Europa (D. lahillei, D. helgolandicum) også tilhører D. vexillum. D. helgolandicum er rapportert fra Sørlandet og Vestlandet, men mest sannsynlig er dette en forveksling med andre nærstående arter. Det foreligger derfor ikke sikre observasjoner av D. vexillum fra Norge.

Arten kan spres med småbåter eller festet til flyteobjekter i sjøen (tauverk, blåser etc).

Arten kan overvokse og fortrenge de fleste andre naturlig forekommende filtrerende former (hydroider, blåskjell, østers, sekkdyr) der den etablerer seg. Det er rapportert om sterk overvekst i skjellanlegg på New Zealand. På grus- og steinbunn danner den matteformede overtrekk som kan omforme habitatet for småarter som er avhengige av beskyttelse og tilgang til naturlig substrat. Arten kan regnes som en 'ecosystem engineer' ved sin evne til å omforme habitater som invaderes. På bakgrunn av de sterke økologiske effektene er det gjort en rekke vurderinger og analyser av potensiale for spredning og effekter av arten i utlandet.

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Det er gjort en rekke vurderinger av potensiale for spredning og effekter av arten. På vestkysten av nord-Amerika er det foretatt en risikoanalyse for introduksjon og etablering i nye områder (Herborg m.fl. 2009). På østkysten er det gjort studier av økologiske effekter (Mercer m.fl. 2009). I Wales er det foretatt en vurdering av mulig økologisk og økonomisk påvirkning (referert i Griffith m.fl. 2009).

Reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Didemnum vexillum har sannsynlig opprinnelse i Japan. Siden 1970-tallet har den spredd seg til tempererte områder over hele verden. I Europa ble D. vexillum registrert i Nederland på 90-tallet, i Frankrike og Irland 2002 og i England og Wales i 2008 (Minchin and Sides 2006, Gittenberger 2007, Griffith m.fl. 2009, Lambert 2009). Arten synes å være i stadig spredning. Didemnum er en slekt med mange arter og uklar artssystematikk. Gjennom årene har det vært en rekke forvekslinger med stedegne arter i invaderte områder som gjør det vanskelig å dokumentere spredningshistorikken. Nyere molekylærgenetiske undersøkelser indikerer at alle invasive former tilhører samme art, som nå betegnes D. vexillum (Lambert 2009, Stefaniak m.fl. 2009).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Minchin, D., Sides, E. 2006. Appearance of a cryptogenic tunicate, a Didemnum sp. fouling marina pontoons and leisure craft in Ireland Aquatic Invasions 1: 143-147
  • Mercer, J.M., Whitlatch, R.B., Osman, R.W. 2009. Potential effects of the invasive colonial ascidian (Didemnum vexillum Kott, 2002) on pebble-cobble bottom habitats in Long Island Sound, USA Aquatic Invations 4: 133-142
  • Gittenberger, A. 2007. recent population expansions of non-native ascidians in the Netherlands J. exp. Mar. Biol. Ecol. 342: 122-126
  • Lambert, G 2009. Adventures of a sea squirt sleuth: unraveling the identity of Didemnum vexillum, a global ascidian invader Aquatic Invasions 4: 5-28
  • Griffith, K. et al 2009. First records in Great Britain of the invasive colonial ascidian Didemnum vexillum Kott, 2002. Aquatic Invastions 4: 581-590
  • Stefaniak, L., Lambert, G., Gittenberger, A., Zhang, H., Lin, S., Whitlatch, RB. 2009. Genetic conspecificity of the worldwide populations of Didemnum vexillum Kott, 2002. Aquatic Invasions 4: 29-44
  • Herborg, L.M., O'Hara, P., Therriault, T.W. 2009. Forecasting the potential distribution of the invasive tunicate Didemnum vexillum Journal of Applied Ecology 46: 64-72
  • Sewell, J., Pearce S., Bishop J., Evans J.L. 2008. Investigations to determine the potential risk for certain non-native species to be introduced to North Wales with mussel seed dredged from wild seed beds. CCW Polich Research Report 06/3 82 s
Naturtyper
 • Konstruert saltvannsbunn

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • rødalgefastbunn

 • stein og grov grus i marine systemer

 • blokker i marine systemer

 • Syntetiske livsmedier i marine systemer

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år