NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Porcellionides pruinosus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Arten antas å ha liten eller ingen negativ innvirkning på stedegne arter, og med lite potensial til å spre seg ut i norsk natur.

Først observert i Norge
Trondheim (Storm 1898) - <1898
Første observerte etablering i Norge
Trondheim (Storm 1898) - <1898
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Formodentlig Middelhavsområdet (Vandel 1962).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten opptrer regelmessig i konposthaoger og liknende i en rekke europeiske land, og har formodentlig kommet til Norge med plantemateriale fra et av disse.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Sted
  Hele Norge
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Sør-Trøndelag
  Kommentar
  Storm (1898), Sars (1899), K.M. Olsen upubl.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Først funnet i Norge på diverse lokaliteter i Trondheim, både utendørs og i drivhus (Storm 1898). Omtrent samtidig funnet i Oslo (Sars 1899). Få funn er raportert fra senere år, men arten ble funnet mange ganger i og i tilknytning til drivhusene ved Botanisk hage i Oslo på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet (K.M. Olsen upubl.). Utendørsfunn er også gjort i og i nærheten av kompostplasser ved Sogn i Oslo og ved Øra i Fredrikstad i samme tidsrom.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Storm V. 1898. Myriopoda & Oniscoida ved Throndhjem Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1898 (8): 1–6
  • Vandel A. 1962. Isopodes terrestres (Deuxième partie) Faune de France 66: 417–931
  • Sars G.O. 1899. Tribe 5. Oniscoida. S. 153–192 i: Sars G.O. An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species Bergen Museum og Alb. Cammermeyer's Forlag. Christiania II. Isopoda. Part X og XI.
Naturtyper
 • deponi for organisk avfall

 • park

I Norge hovedsakelig funn fra kompostplasser og veksthus.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)