NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Opilio canestriniigulrotvevkjerring

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Dette er en art som har vist seg å kunne spre seg raskt, og som i hvert fall stedvis vil kunne ha negativ påvirkning på stedegne, delvis truete, arter.

Først observert i Norge
Rønningen, Nøtterøy (Abel mfl. 2009) - 03.09.2008
Første observerte etablering i Norge
Rønningen, Nøtterøy (Abel mfl. 2009) - 03.09.2008
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Middelhavsområdet, kanskje særlig området rundt Italia (Toft 2004, Enghoff 1987).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten er utbredt i en lang rekke nordeuropeiske land, og har formodentlig kommet til Norge via et av disse.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  03.09.2008 - 07.10.2011
  Sted
  Sørøstlandet
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  Antall individer
  19
  Antall forekomster
  11
  Forekomstareal
  4542
  Utbredelsesområde
  36
  Kommentar
  Data fra BioFokus' database og Artsobservasjoner

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Dette er en art som ble påvist første gang i Norge i 2008 (Abel m.fl. 2009). Siden er den påtruffet en rekke ganger, og på diverse steder, i Fredrikstad, Hvaler, Halden, Oslo og Skien (Abel m.fl. 2009, Artsobservasjoner, K.M. Olsen upubl.). Det er vist fra flere steder at arten har en negativ innvirkning på bestanden av andre vevkjerringarter (Hillyard 2000, Toft 2004), kanskje først og fremst sine to slektninger O. parietinus (finnes i Norge, rødlistet som VU) og O. saxatilis (ikke påvist i Norge; i Danmark er det imidlertid ikke registrert noen tilbakegang av denne arten (Toft 2004)).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Danmark ble arten første gang ble påvist i 1986 (Enghoff 1987), men var allerede da vidt utbredt; den ble imidlertid ikke påvist under omfattende kartlegginger i tiden frem til 1962 (Meinertz 1964), så den har formodentlig innkommet i tidsrommet 1962--1986. I Sverige ble de første funnene gjort i 1987 (fire lokaliteter i Skåne, se Enghoff 1988). Arten er i det hele tatt en nykomling i Nord- og Mellom-Europa, da første funn er fra så sent som 1968 (Gruber 1984). Det er vist til en meget rask spredning av arten i flere nordeuropeiske land, som Tyskland og Danmark (Toft 2004).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Abel, K., Olsen, K.M. og Blindheim, T. 2009. Oppdatering av naturtypekartet for Nøtterøy kommune 2008 BioFokus-rapport 2009-15. 122 s.
  • Meinertz N.T. 1964. Eine zootopographische Untersuchung über die dänischen Opilioniden. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Natur-historisk Forening i København 125: 417--449
  • Gruber J. 1984. Über Opilio canestrinii (Thorell) und Opilio transversalis Roewer (Arachnida: Opiliones, Phalangiidae). Naturhistorisches Museum, Wien. Annalen Serie B. Für Botanik und Zoologie 86: 251–273
  • Hillyard P. 2000. Opilio canestrinii (Thorell, 1876) -- new species record for Britain. Ocularium 3: 1--2
  • Enghoff, H 1988. Operation Opilio 1987 – en undersøgelse af mejere på mure, stakitter o.l. steder i Danmark. Entomologiske Meddelelser 56 (2): 65–72
  • Enghoff, H. 1987. Opilio canestrinii (Thorell, 1876) – en nyindvandret mejer i Danmark (Opiliones). Entomologiske Meddelelser 55 (1): 39–42
  • Toft S. 2004. Mejerne. Natur og Museum 43 (3): 1–35
Naturtyper
 • park

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • Flommyr, myrkant og myrskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med personbil

  (Pågående)