NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Helix pomatiavinbergsnegl

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Arten finnes nå vel etablert på mange steder i Norge, og det er grunn til å anta at den fremdeles spres, bevisst eller ubevisst, til stadig nye steder. Noen av disse stedene får levedyktige bestander, mens andre går til grunne. Individer kan bli minst 37 år gamle (Proschwitz 2009), så selv om det kun finnes enkelte levedyktige blant de inførte individene, så vil de kunne opprettholde og bygge opp bestanden over lang tid. Stedvis opptrer arten i så tette bestander at den må antas å ha effekter på andre arter, både konkurrenter og fødeemner, i de samme områdene. Den opptrer imidlertid sjelden i områder langt fra menneskelig aktivitet, og antas å ha eller få liten effekt på opprinnelig norsk natur i overskuelig fremtid.

Først observert i Norge
Botanisk hage, Oslo, meget få eksemplarer (Friele 1853) - <1853
Første observerte etablering i Norge
Nesøya, Asker (Bevanger 2005) - 1952
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Sentral- og Sørøst-Europa (Kerney og Cameron 1994).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Gederaas mfl. (2007): ukjent risiko.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Sted
  Hele Norge
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Kommentar
  Opplysninger fra Artskart, supplert med data fra BioFokus, Naturhistorisk Museum i Oslo og litteratur (Backhuys 1969, Vik 1971).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Den første kjente opptredenen til arten i Norge stammer angivelig fra Botanisk hage i Oslo (Friele 1853), men ifølge Esmark (1886) er denne opplysningen tvilsom. Ifølge Bevanger (2005) er utsetting av arten på Nesøya i Asker i 1952 (mens det hos Christiansen (1973) står "ca. 1953") opphav til den første etableringen i Norge. Det finnes nå mange kjente bestander som både er store og formodentlig vel etablerte.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Sverige regner man med at arten ble innført i Middelalderen, av konger og adelsmenn som ønsket arten i sine slottsgårder og parker og av munker, da arten ble regnet som fisk og følgelig kunne spises i fasteperioden (Proschwitz 2009).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Christiansen M.E. 1973. Vinbergsneglen formerer seg i Sørøst-Norge Fauna, Oslo 26 (3): 213
  • Kerney M.P. og Cameron R.A.D. 1994. Collins field guide to the land snails of Britain and North-west Europe. HarperCollinsPublishers. London. 288 s.
  • Esmark B. 1886. On the land and freshwater Mollusca of Norway. Journal of Conchology. V: 90-131
  • Gederaas L., Salvesen I. og Viken Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 2007 Norwegian Black List. Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Artsdatabanken, Norway 151 s.
  • Bevanger K. 2005. Nye dyrearter i norsk natu Landbruksforlaget. Oslo 200 s.
  • Vik R. 1971. Vinbergsneglen overvintrer og formerer seg i det sørøstlige Norge Fauna, Oslo 24 (1): 49
  • Proschwitz T.v. 2009. Snigel – fridstörare i örtagården. Vetenskap och fakta Bohusläns museums förlag 160 s.
  • Backhuys W. 1969. Notes on a collection of non-marine Mollusca from the province of Sør Trøndelag, Norway Basteria 33 (5–6): 69–83
  • Friele J. 1853. Norske Land- og Ferskvands-Mollusker, som findes i Omegnen af Christiania og Bergen Feilberg & Landmark. Christiania V+65 s.
Naturtyper
 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • park

 • kirkegård

 • kalkknaus

 • kalkrik vegg

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

Generelt kalkkrevende, og kan finnes i en lang rekke ulike natur- og vegetasjonstyper i slike områder, oftest i eller i nærheten av menneskepåvirkete områder.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)