NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Arion rufusrødskogsnegl

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Se oppsummering hos Proschwitz og Andersen (2010).

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

I Norge har arten kun opptrådt to ganger: i Bergen på 1800-tallet og i Selbu fra midten av 1990-tallet til i dag. Arten har potensial til å bli svært tallrik på lokalitetene, og vil kunne påvirke stedegne arter både gjennom konkurranse/fortrengning og hybridisering.

Først observert i Norge
Sverresborg, Bergen (Friele 1853) - <1853
Første observerte etablering i Norge
Sverresborg, Bergen (Friele 1853) - <1853
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Mellom-europeisk (Proschwitz 2009).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Sverresborg: Sannsynligvis med planter fra Nederland, Tyskland og Danmark (Friele 1853). Selbu: Muligens med byggematerialer o.a. fra Danmark (Proschwitz og Andersen 2010).

Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Gederaas mfl. (2007): ukjent risiko. Noen vurderinger er også gjort i forbindelse med funnet i Selbu (Proschwitz og Andersen 2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1853 - 1890
  Sted
  Sverresborg, Bergen
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Få eks. observert av Friele (1853), senere muligens observert frem til ca. 1890 (Økland 1922).

 2. Periode
  1995 - 2009
  Sted
  Garbergbørja, Selbu
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Observert fra 1995 eller 1996 og populasjonen var antakelig levedyktig i 2009 (Proschwitz og Andersen 2010).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Noen bestandstall for Selbu-populasjoen er gitt hos Proschwitz og Andersen (2010).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Utviklingen i Sverige er fulgt i ganske stor detalj (Proschwitz 1985, 1993, 1996, Proschwitz og Andersen 2010). Fog (1976) oppsummerer tilstanden i Danmark frem til da.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Proschwitz T.v. 1996. Utbredning och spridning av spansk skogssnigel [Arion lusitanicus Mabille] och röd skogssnigel [Arion rufus (L.)] - en översikt av utvecklingen i Sverige Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1996: 27–45
  • Proschwitz T.v. 1993. Den röda skogssnigeln – Arion rufus (L.) – i Sverige – historia, spridning, utbredning och biologi Göteborgs Naturhistoriska museums Årstryck 1993: 31–41
  • Proschwitz T.v. og Andersen A. 2010. Rødskogsnegl Arion rufus i Sverige og Norge Fauna, Oslo 63 (1): 2–7
  • Fog K. 1976. Røde skovsnegle i Danmark Flora og Fauna, Århus 82: 22–26
  • Gederaas L., Salvesen I. og Viken Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 2007 Norwegian Black List. Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Artsdatabanken, Norway 151 s.
  • Økland F. 1922. Arionidae of Norway Vitenskapsselskapets Skrifter. I. Matematisk-naturvitenskapelig Klasse 1922 (5): 61+I
  • Proschwitz T.v. 1985. Röda skogssnigeln, Arion rufus (L.), en mellaneuropeisk art stadd i snabb spridning med människan i Sverige Fauna och flora, Stockholm 80: 121–138
  • Proschwitz T.v. 2009. Snigel – fridstörare i örtagården. Vetenskap och fakta Bohusläns museums förlag 160 s.
  • Friele J. 1853. Norske Land- og Ferskvands-Mollusker, som findes i Omegnen af Christiania og Bergen Feilberg & Landmark. Christiania V+65 s.
Naturtyper
 • park

 • Kulturmarkseng

I Bergen funnet i forbindelse med et festningsanlegg, i Selbu på en hyttetomt.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med byggevarer

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Kun historisk)