NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Boettgerilla pallensormesnegl

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Data er vel bare middels kvantitative, men artens spredning er fulgt ganske tett i noen europeiske land, se Reise mfl. (2000).

Kriteriedokumentasjon

Arten er opplagt vel etablert flere steder i Norge, men har foreløpig ikke hatt noen åpenbare innvirkninger på norsk natur. Det er heller ikke særlig sannsynlig at den noen gang vil utgjøre noen betydelig risiko for stedegen norsk flora og fauna.

Først observert i Norge
Reise mfl. (2000) - 1998
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Kaukasus (Reise mfl. 2000).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten har vært spredt til en rekke europeiske land før den ble oppdaget i Norge, og det er grunn til å tro at våre dyr har opphav i et eller flere av disse.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Reise mfl. (2000) sier at arten aldri er registrert som skadegjører i hager eller avlinger, uten å eksplisitt si noe om økologisk risiko. Det er imidlertid ingen tvil om at arten inntar naturlige habitater mange steder, også delvis i Norge, og små innvirkninger vil det nok være.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det er ikke laget noen samlet oversikt over norske funn. Reise mfl. (2000) er de første som nevner arten fra Norge, men helt uten detaljer utenom at funnet ble gjort i 1998. Ifølge Ted von Proschwitz (pers. medd.) ble funnet gjort i Halden. I 1999 ble arten funnet to steder i Oslo og ett sted i Bærum (K.M. Olsen leg.), så det er mye som tyder på at den har vært i Norge siden en god stund før 1998. Senere er det gjort noen titalls funn, i hvert fall i Oslo, Telemark, Hordaland og Møre og Romsdal (K.M. Olsen pers. obs., T. Solhøy pers. medd. og B.A. Hatteland pers. medd.). Grunnet artens dels underjordiske levevis er den vanskelig å kartlegge, og de relativt få faktiske registreringene sier lite om hvor vanlig og utbredt arten egentlig har blitt.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ser ut til å ha kommet til Europa rundt 1950 (Tyskland 1949, Polen 1956) (Proschwitz 1994, Reise mfl. 2000). I Finland ble arten funnet i 1968, i veksthus (Valovirta og Nikkinen 1970). Første funn i Sverige er fra 1974 (Kerney og Cameron 1994, Waldén 1984) – i 1994 var den kjent fra rundt 20 lokaliteter (Proschwitz 1994). Etter dette er den funnet i noen eksemplarer nesten hvert år, og pr. 2010 var den kjent fra ni provinser (Proschwitz 2010). Også i Danmark, som i Norge, ble første funn gjort så sent som 1998 (Reise mfl. 2000).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kerney M.P. og Cameron R.A.D. 1994. Collins field guide to the land snails of Britain and North-west Europe. HarperCollinsPublishers. London. 288 s.
  • Proschwitz T.v. 1994. Masksnigeln – Boettgerilla pallens Simroth – en egendomlig kaukasisk snigelart i spridning med människan i Sverige Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1994: 45–54
  • Proschwitz T.v. 2010. Faunistical news from the Göteborg Natural History Museum 2009 – snails, slugs and mussels – with some notes on Pupilla pratensis (Clessin) – a land snail species new to Sweden Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 2010: 41–62
  • Waldén H.W. 1984. Sveriges landmollusker – en artlista med kommentarer Fauna och flora, Stockholm 79: 29–43
  • Reise H., Hutchinson J.M.C., Forsyth R.G. og Forsyth T.J. 2000. The ecology and rapid spread of the terrestrial slug Boettgerilla pallens in Europe with reference to its recent discovery in North America The Veliger 43 (4): 313–318
  • Valovirta I. og Nikkinen A. 1970. Boettgerilla vermiformis Wiktor (Gastropoda, Parmacellidae) found in Finland Annales Zoologici Fennici 7 (2): 188–190
Naturtyper
 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • park

 • Kulturmarkseng

 • Fastmarksskogsmark

  • Bartrær
  • Edellauvtrær

Finnes, og vil kunne spre seg til, et vidt spekter av natur- og vegetasjonstyper, både i og nær menneskepåvirkete miljøer og i mer opprinnelig natur.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)