NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Zonitoides arboreusgartnerglanssnegl

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påtruffet langt fra sterkt menneskepåvirkete biotoper, som veksthus, komposthauger og flis-/barkfyllinger i Norge, og anses å ha liten mulighet til å spre seg ut i norsk natur. Kun på én lokalitet, ved Sogn i Oslo, er den funnet i noe som kan minne om naturlige forhold, men skogområdet ligger tett inntil en kompostplass, og dyrene har nok hovedsakelig tilhold der. Arten anses å ikke utgjøre noen risiko for stedegne arter på kort sikt.

Først observert i Norge
Bryn, Oslo (drivhus, leg. H.W. Waldén) og Botanisk hage i Bergen (Solhøy 1977, se også Olsen 2002). - 1967
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

(Kerney og Cameron 1994)

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Formodentlig innkommet med plantemateriale.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1967 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kjent fra ni områder:

Sarpsborg, flisfylling ved Borregaard (K.M. Olsen leg. 1999).

Fredrikstad, søppelfyllingsområdet på Øra (K.M. Olsen leg. 2001).

Oslo, 1) drivhus ved Bryn (H.W. Waldén leg. 1969), 2) drivhus og komposthaug ved botanisk hage (H.W. Waldén leg. 1967 og K.M. Olsen leg. 1992, 1993, 1999, 2001), 3) drivhus ved Universitetet i Oslo, Blindern (K.M. Olsen leg. 1992) og 4) kompostplassen og nærliggende skogområde ved Sogn (K.M. Olsen leg. 1992, 1999).

Hurum, diverse flisfyllinger o.l. rundt Tofte cellulose (K.M. Olsen leg. 1998, 1999, 2001).

Arendal, drivhus på Strømsbu (K.M. Olsen leg. 1992).

Bergen, drivhus i botanisk hage (T. Solhøy leg. ca. 1967 (Solhøy 1977)).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Waldén (1960) oppgir 27 funn spredt over store deler av Sverige, hvorav kun ett fra friland. Første belegg stammer fra 1938, men man ble oppmerksom på arten noe senere (Waldén 1953, 1960). Relativt få land i Europa rapporterer om frilandsfunn.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kerney M.P. og Cameron R.A.D. 1994. Collins field guide to the land snails of Britain and North-west Europe. HarperCollinsPublishers. London. 288 s.
  • Waldén H.W. 1953. Några intressanta problem som anknyter til Zonitoides arboreus, en för Sverige ny, anthropokor landsnäcka Fauna och flora, Stockholm 48: 219–224
  • Waldén H.W. 1960. Om ett par för Sverige nya, anthropochora landmollusker, Limax valentianus Férussac och Deroceras caruanae (Pollonera), jämte några andra, kulturbundna arter Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar. Sjätte följden. Serie B 8 (8): 1–48
  • Solhøy T. 1977. Provisorisk bestemmelsestabell. Vestlandets terrestre gastropoder Zoologisk Museum, Univ. i Bergen 29 s.
Naturtyper
 • Skrotemark

 • deponi for organisk avfall

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Arten er kun funnet i eller i nær tilknytning til menneskeskapte biotoper, som drivhus, komposthauger, bark- og flisfyllinger o.l.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)