NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Planorbarius corneusstorskivesnegl

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Arten kan være ganske tallrik på de stedene den finnes, men den har vist liten eller ingen evne til å spre seg på egen hånd til andre lokaliteter enn der den (formodentlig) er satt ut av mennesker. Det er derfor liten grunn til å tro at arten utgjør noen trussel for stedegne arter, bortsett fra den smule fortrengning den vil medføre på de stedene den allerede finnes.

Først observert i Norge
Frognerdammen, Oslo (Tidemand-Ruud 1898) - <1897
Første observerte etablering i Norge
Formodentlig er det den opprinnelige, utsatte populasjonen i Frognerdammen som fremdeles finnes der. - <1897
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa og Sibir (Glöer 2002).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Arten er ganske sikkert bevisst innført, og kan gjerne ha kommet fra et sted hvor arten finnes naturlig.

Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 2011
  Sted
  Hele landet
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Hordaland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Funnsteder i Norge:

Øvre og Nedre Frognerdam, Oslo (Tidemand-Ruud 1898, Økland 1990 (funnet i begge dammene i 1957), K.M. Olsen upubl. (funn fra 2003 og 2004). Økland og Økland (2002) hevder at utsettingen har funnet sted ca. 1885, uten å argumentere for dette).

Tøyendammen, Botanisk museum i Oslo (Økland 1990: 1957).

Østensjøvannet, Oslo (Økland 1990: 1957, K.M. Olsen upubl. (funn fra 1989–1993)).

Frydensborgdammen, Kragerø (kan være tatt med fra Frognerdammen(e) i Oslo av Tidemand-Ruud, som visste om denne forekomsten og som bodde i Kragerø). Funnet i 1957, men ikke gjenfunnet i 1964 (Økland 1990). Gjenfunnet av BioFokus i 2009 (Olberg mfl. 2010).

Jarlsberg, Tønsberg (innsamlet av B. Esmark, formodentlig rundt 1880 (Økland 1990). Se Proschwitz 1997 for en mulig forbindelse til Tidemand-Ruud også her).

Kristiansborgvatn, Bergen. Flere funn på 1960-tallet (Økland 1990, Artskart).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har en ganske vid utbredelse i Sør-Sverige (Hubendick 1947, Artportalen (http://www.artportalen.se/bugs/uttag_karta.asp?art=106624&amp;art_leaf=True)). Også kjent fra Danmark og Finland (Glöer 2002).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Økland J. og Økland K.A. 2002. Snegler i ferskvann og databaser med artsfunn i Norge Fauna, Oslo 55 (3): 116–135
  • Olberg S., Gammelmo Ø., Laugsand A., Lønnve O.J., Reiso S. og Olsen K.M. 2010. Registrering av insekter i Frydensborg plante- og dyrefredningsområde i Kragerø kommune – faglig grunnlag for forvaltningsplan BioFokus-rapport 2010-37 24 s.
  • Glöer P. 2002. Die Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung Die Tierwelt Deutschlands 73: 327 s.
  • Hubendick B. 1947. Die Verbreitungsverhältnisse der limnischen Gastropoden in Südschweden Zoologiska Bidrag från Uppsala 24: 419–559
  • Tidemand-Ruud J. 1898. Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn Nyt Magasin for Naturvidenskaberne 34: 241–248
  • Proschwitz T.v. 1997. Bithynia tentaculata (L.) i Norge – en sjelden snegleart ved randen av sin vestgrense, samt litt om spredning av ferskvannssnegler Fauna, Oslo 50 (3): 102–107
  • Økland, J. 1990. Lakes and snails. Environment and Gastropoda in 1,500 Norwegian lakes, ponds and rivers. Universal Book Services/DR. W. Backhuys. 516 s
Naturtyper
 • kalksjø

 • kalkfjellbunn i stille vann

 • Eufotisk organisk ferskvannsbunn

Lever i kalk- og vegetasjonsrike ferskvannsforekomster, stillestående eller svakt rennende.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)