NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agrilus planipennisasiatisk askepraktbille

Svartelistet

Høy risiko   HI:2ac,4g

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Åpen låglandskildemyr
  • Grankildeskog
  • Varmekjær kildelauvskog

Kriteriedokumentasjon

Arten vurderes til høg risiko basert på data om spredning, etablering og påvirkning fra USA, samtidig som det er påvist importert askeflis fra disse områdene i Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Asia

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Står på liste hos den europeiske plantevernorganisasjonen (EPPO) over karanteneskadegjørere (OEPP/EPPO 2005).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke påvist i Norge. Det ble tatt prøver av flis som var importert fra USA hvor det var ask med. Det kan derfor være en spredningsvei til Norge via importert askeflis fra områder hvor arten finnes.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Har gjort stor skade i Nord-Amerika etter at den registrert i Michigan, Nord Amerika sent på 1990-tallet. Første gang registrert i Europa i Russland, Moskva, i 2005 (Wessels-Berk & Scholte 2008).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Roques, A. & Lees, D. 2010. Data sheets BioRisk 4: 855-1021
  • OEPP/EPPO 2005. Data sheets on quarantine pests: Agrilus planipennis Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 35: 436–438
  • Wessels-Berk, B. & Scholte, E.-J. 2008. One beetle too many: The emerald ash-borer, Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae), threatens Fraxinus trees in Europe PROC. NETH. ENTOMOL. SOC. MEET. 19: 165-168
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Kulturmark

 • Åker og kunstmarkseng

  • Edellauvtrær
 • bladverk og reproduktive deler av lauvtrær

  • Levende tre som huser spesielt livsmedium
 • levende eller nylig død askeved

  • Levende tre som huser spesielt livsmedium
 • Fastmarksskogsmark

  • ask

Den lever på ask (Fraxinus sp.), alm (Ulmus sp.), kinesisk valnøtt (Julglans mandshurica) og japansk vingenøtt (Pterocarya rhoifolia) og er knyttet til kultiverte områder som hageanlegg og parker, men også større skogsområder hvor den kan gjøre stor skade. Arten har gjort stor skade i skog både i Nord Amerika og Asia og ført til at store områder med asketrær har blitt ødelagt. Trær som blir angrepet dør. Den står på den europeiske plantevern organisasjonen (EPPO) sin karanteneskadegjørerliste. Etthvert funn av arten skal rapporteres til landbruksmyndighetene.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Kun i fremtiden)