NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Carpophilus hemipterus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet spredt i Norge de siste 50 år. Vi kjenner bare til utendørspopulasjoner i barkhauger ved Fossum Bruk i Bærum. Trolig liten risiko for etablering i natrlige habitater eller økologiske effekter.

Først observert i Norge
Oslo - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Oslo - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kommet til Norge gjenom importprodukter. Funn er gjort innendørs og i barkkompost.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første funn i Europa var i Italia 1800. Har senere spredt seg over store deler av kontinentet og etablert seg hovedsaklig i menneskeskapte miljø gjennom blant annet import av tørket frukt.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • de Oude, J. 2005. het voorkomen van glanskevers van het genus CARPOPHILUS in nederland (coleoptera: nitidulidae) Jan de Oude nederlandse faunistische mededelingen 23: 17-32
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • matvarer og organisk avfall innendørs

 • Ved-livsmedier

 • sevje-utflod

 • vedboende sopp på boreale lauvtrær

 • Lav og markboende sopp

 • hattsopp

 • barkhaug

Arten anses som et skadedyr over hele verden i fersk og tørket frukt, grønsaker og mais. Den er også vektor for endel plantepatogene sopp som går på frukt og grønt (de Oude 2005).

Til Norge har den trolig kommet som blindpassasjer. Ødegaard lister opp arten som en typisk art i bark-kompost (Ødegaard 1999).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)