NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rana kl. esculentahybridfrosk

Svartelistet

Høy risiko   HI:2,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge
 • Kvantitative data finnes for utlandet

se Dolmen (2009) og Holst (2011) om bestanden på Finnøy.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

se Dolmen (2009) og Holst (2011).

Forventet levetid konklusjon >100 år
Grunnlag for forventet levetid

Bedømt etter invasjonssuksessen på Finnøy.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Dolmen (2009) og Holst (2011); observasjoner på Finnøy.

c Naturtypekolonisering

 • Dammer, sjøer og sumpmark.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Andre trofiske interaksjoner Truet art / nøkkelart - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kroksjøer, meandere og flomløp

Kriteriedokumentasjon

Hybridfrosken Rana kl. esculenta har på Sørvestlandet spredt seg med moderat hastighet, men til mange slags ferskvannsbiotoper. Den er i løpet av få år blitt tallrik i mange lokaliteter i området der den ble innført i 2003. Hybridfrosken konkurrerer bare i liten grad med andre amfibier (untatt damfrosken Rana lessonae) og anses i øyeblikket heller ikke å være noen trussel mot f.eks. rødlistete invertebrater.

Så lenge hybridfrosken på Finnøy ikke spres av mennesker til fastlandet, representerer ikke arten noen trussel for norske amfibier. Om den spres til fastlandet og kommer seg til Sørlandet, kan den tenkes å konkurrere med den naturlig forekommende (brune) damfrosken, som den også kan forplante seg med, dog uten å introgrere gener til damfroskpopulasjonen (hybridogenese).

Først observert i Norge
Oslo - 1880-tallet
Første observerte etablering i Norge
Finnøy i Rogaland - 2003
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Polen

Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

jf. Dolmen (2009) og Holst (2011)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
7 år

Spredningshistorikk i Norge

Fremtidig spredningsprognose

1000 km/år

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Potensielt utbredelsesområde:
temperaturavhengig; Nemorale og tildels Boreonemorale sone.

Antatt kritiske parametre for artens utbredelse
Temperatur.

Endringer i artens kritiske parametre forventet
Med (forventet) varmere klima øker det potensielle utbredelsesarealet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fog, K. et al. 1997. Nordens padder og krybdyr.
  • Holst, Louise-Marie, J.B. 2011. The invasion success and invasiveness of the introduced Rana lessonae and its hybrid associate R. kl. esculenta (Amphibia) in Southwest Norway. Master's thesis, NTNU Trondheim
  • Beebee, T. & Griffiths, R. 2000. Amphibians and reptiles.
  • Arnold, N. & Ovenden, D. 2002. A field guide to thr reptiles and amphibians of Britain and Europe.
  • Dolmen, D. 2008. Norske amfibier og reptiler.
Naturtyper
 • Våtmarkssystemer

 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100