NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cartodere bifasciata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Det er ikke kjent at arten er forbundet med økologisk risiko fra utlandet. Arten er påvist i Norge, men ikke funnet etablert. Det forventes imidlertid at det finnes etablerte bestander som er oversett.

Først observert i Norge
Oslo - 04.04.2006
Naturlig opprinnelse
 • Oseania
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er kun tatt på importerte planter, og er ikke funnet naturlig i Norge. Det er likevel sannsynlig at den allerede er etablert eller vil etablere seg i egnede synantrope miljø i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Artens naturlige utbredelse er Australia men den har blitt spredt verden over med internasjonal planteimport. Kom til Storbritania i 1949 og ble tidligere importert til Tyskland gjennom australsk tobakk. Arten er spredt til store deler av Europa inkludert Sverige og Danmark (Sæthre et al. 2010)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Konstruert fastmark

 • Kulturmarkseng

 • Dødt plantemateriale

 • Lav og markboende sopp

 • graskompost

 • plenkompost

 • frøkompost

 • grønnsak-kompost

 • lauvkompost

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)