NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rhyzobius chrysomeloides

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten kan forventes å etableres i Norge som følge av gjentatte introduksjoner med importerte planter. Økt sannsynlighet for spredning kan relateres til økende plantehandel mellom land i Europa. Det er ikke påvist negative økologiske effekter knyttet til denne arten.

Først observert i Norge
Oslo - 11.05.2006
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten kan forventes å etableres i Norge som følge av gjentatte introduksjoner med importerte planter.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har spredt seg nordover det siste tiåret og etablert seg i sørlige Sverige (Svenske Artportalen 2011) og Danmark (BeetleBase 2011). En økt sannsynlighet for spredning kan relateres til økende plantehandel mellom land i Europa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
Naturtyper
 • Levende vedaktige planter

 • nåleverk og reproduktive deler av furu

 • Levende dyr og dyrebo

 • nebbmunner

 • andre invertebrater

Arten lever stort sett på furutrær Pinus spp. og andre barbusker (Harde 1984). Den lever av skjoldlus, spesielt Matsucoccus feytaudi Ducasse, 1941.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)