NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acheta domesticahussiriss

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kvalifisert anslag.

Forventet levetid konklusjon 3 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Basert på spredning med bil og tog.

c Naturtypekolonisering

 • Konstruert fastmark.

Kriteriedokumentasjon

Ut fra erfaringer med populasjonen i Fredrikstad, synes arten å ha potensiale til å kunne etablere seg på fyllinger med organisk avfall og lignende habitater (Nielsen 2000). Også i Sverige hadde arten en vid utbredelse allerede på 1700-tallet.

Først observert i Norge
Oslo - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
Øra, Fredrikstad (Mehl 1978b) - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Afrika

Fra Nord-Afrika og Mellom-Østen.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Finland

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
0,5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1850 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  Kommentar
  Antall ikke oppgitt

 2. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall individer
  3 - Mørketall: 100
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  8 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ut fra erfaringer med populasjonen i Fredrikstad, synes arten å ha potensiale til å kunne etablere seg på fyllinger med organisk avfall og lignende habitater (Nielsen 2000). Også i Sverige hadde arten en vid utbredelse allerede på 1700-tallet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Danmark har arten vært kjent siden slutten av 1500-tallet.

Naturtyper
 • skrotemark

 • Massedeponier

 • deponi for organisk avfall

Arten reproduserer i hovedsak innendørs, men kan etablere populasjoner utendørs. Mest kjent er Øra ved Fredrikstad hvor det er kjent at arten har ovenvintret utendørs.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)